พระพุทธศาสนา
สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยา
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยา

    พระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศร่วมสอบบาลีศึกษาในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 7 ถึงประโยค 9 จำนวน 1,980 รูป ซึ่งในจำนวนนี้มีพระภิกษุ สามเณรจากวัดพระธรรมกายสมัครสอบ 75 รูป

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยา

    สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดสอบเปรียญธรรมประโยค 7 ประโยค 8 และ ประโยค 9 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดวันสอบดังนี้ เปรียญธรรมประโยค 7 สอบวันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์, ประโยค 8 และ ประโยค 9  สอบวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยมีพระภิกษุ สามเณรสมัครสอบตั้งแต่ชั้นประโยค 7 ถึงประโยค 9 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,980 รูป ซึ่งมีแม่ชีและอุบาสิกา สมัครสอบบาลีศึกษาประโยค 7 ถึง ประโยค 9 จำนวน 25 คน

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยา

    โดยในส่วนของเปรียญธรรมประโยค 7 ทำการสอบวิชา วิชาแปลไทยเป็นมคธ, วิชาแปลมคธเป็นไทย, เปรียญธรรมประโยค 8 สอบวิชาแต่งฉันท์เป็นภาษามคธ,วิชาแปลไทยเป็นมคธ ,วิชาแปลมคธเป็นไทย ส่วนเปรียญธรรมประโยค 9 สอบวิชาแต่งไทยเป็นมคธ, แต่งมคธจากภาษาไทย, วิชาแปลไทยเป็นมคธ, วิชาแปลมคธเป็นไทย  

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยา

      ซึ่งแบ่งเป็นพระภิกษุ สามเณรที่สอบเปรียญธรรมประโยค 7 มีจำนวน 853 รูป จากวัดพระธรรมกายสมัครสอบจำนวน 32 รูป, เปรียญธรรม ประโยค 8 มีพระภิกษุสามเณรสมัครสอบทั่วประเทศ จำนวน 713 รูป จากวัดพระธรรมกาย สมัครสอบ 21 รูป ส่วนเปรียญธรรมประโยค 9 มีพระภิกษุสามเณรสมัครสอบทั่วประเทศจำนน 414 รูป วัดพระธรรมกายสมัครสอบ 22 รูป 
 
     สำหรับบาลีศึกษามีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ โดยจำแนกได้ดังนี้ บาลีศึกษา ระดับชั้นประโยค 7 มีผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 8 คน ในจำนวนนี้มาจากวัดพระธรรมกาย 2 คน, บาลีศึกษา ระดับชั้นประโยค 8 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 8 คน จากวัดพระธรรมกายมี 2 คน และบาลีศึกษาประโยค 9 มีผู้สมัครสอบททั่วประเทศจำนวน 9 คน จากวัดพระธรรมกาย 2 คน 


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/620209-สอบบาลีสนามหลวง.html
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 21:02
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv