พระไตรปิฎก

โครงการพระไตรปิฎก

โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
 
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปญฺญตฺโต โส ดว มมจฺจเยน สตฺถา

ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย
หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย


มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกายมหาวรรค (๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

 
พระไตรปิฎกบาลีฉบับธรรมชัย เล่ม 9 (เล่มสาธิต)
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค / ภาพจาก dhammachaitipitaka.org

      แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว แต่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตดุจประทีปนำทางมานานกว่า 2,600 ปี

     เหล่าพุทธสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสืบทอดพุทธธรรมด้วยการสวดทรงจำ เรียกว่ามุขปาฐะ กระทั่งเมื่อราวปี พ.ศ. 400 เศษ ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรีลังกา จึงทรงโปรดให้บันทึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นครั้งแรก

     ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ได้ทำหน้าที่เป็น “ธรรมเจดีย์” ที่เก็บบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ ดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุด คัมภีร์ใบลานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 4 สายจารีตใหญ่ ได้แก่ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า อักษรขอม และอักษรธัมม์

     เนื่องจากใบลานมีอายุจำกัดอยู่ได้เพียงไม่กี่ร้อยปี จึงถือเป็นงานสำคัญของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนาชนที่จะต้องจารคัดลอกคัมภีร์ใบลานใหม่อยู่เนืองๆ โดยมคตินิยมว่า การคัดลอกใบลานเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง อานิสงส์ผลบุญในการจารอักขระแต่ละตัว มีมากมายมหาศาลประหนึ่งสร้างโบสถ์สร้างวิหารทีเดียว

     แต่ปัจจุบันคัมภีร์ใบลานจำนวนมากถูกปล่อยปละละเลย ผุกร่อนไปตามเวลา อีกทั้งผู้ที่สามารถอ่านอักษรโบราณก็มีน้อยลงไปทุกที

     วัดพระธรรมกายจึงได้จัดตั้งโครงการพระไตรปิฎกขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ รักษา รวบรวม ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน และจัดทำฐานข้อมูลพระไตรปิฎก เพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล


     คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ทำหน้าที่เก็บรักษาพุทธธรรมอันล้ำค่ามายาวนาน เปรียบประหนึ่ง ธรรมเจดีย์ อันศักดิ์สิทธิ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบทอด เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนา

     ผู้ใดมีส่วนร่วมในการสถาปนา “ธรรมเจดีย์” ย่อมได้ชื่อว่ามีส่วนสำคัญในการรักษามรดกธรรมและพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่เป็นประทีปนำทางแก่อนุชนรุ่นต่อไปตราบนานเท่านาน
 
ภาพขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
โดยโครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์

อ่านบทความ >> คัมภีร์ใบลาน "ผ้าห่อถักทอด้วยศรัทธา"
อ่านบทความ >> คัมภีร์ใบลาน มรดกธรรมจากพุทธกาล
 อ่านบทความ >> พระไตรปิฎก

บทความที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลาน มรดกธรรมจากพุทธกาล
 
นิทรรศการพระไตรปิฎกบาลีครั้งประวัติศาสตร์ "การสืบทอดพุทธธรรม : จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน"
เปิดตัวพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย เล่มสาธิต


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/โครงการพระไตรปิฎก-วัดพระธรรมกาย.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 03:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv