ภาษาของพระพุทธเจ้า
 
โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาอะไร และเวลาที่ทรงแสดงธรรมเทศนา ท่านแสดงเป็นภาษาอะไร?
     
     พระอาจารย์ : ท่านจะแสดงเป็นภาษาที่ผู้ฟังใช้อยู่ เพราะพระองค์มีนิรุตติปฏิสัมภิทา คือมีปัญญาแตกฉานในภาษา พูดได้ทุกภาษาแม้แต่ภาษาสัตว์ก็ตาม พระองค์คุยกับคนที่ใช้ภาษามคธก็จะใช้ภาษามคธ กับคนที่ใช้ภาษาสันสกฤตก็จะพูดภาษาสันสกฤต จะเป็นคนพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่ พระองค์ก็แสดงด้วยภาษานั้น แต่ส่วนใหญ่เนื่องจากพระองค์เผยแผ่ธรรมอยู่ในแคว้นมคธ ดังนั้นภาษาที่พระองค์ใช้คือภาษามคธ ได้แก่ภาษาบาลีในปัจจุบันนั่นเอง เจริญพร
 
[[videodmc==54273]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601215-ภาษาของพระพุทธเจ้า.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:41
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv