วัดหัตถสารเกษตร

 
 
 
วัดหัตถสารเกษตร
วัดไทย ในจังหวัดปทุมธานี

เรียบเรียงจากรายการไปวัดไปวาที่ออกอากาศทางช่อง DMCเมื่อน้ำถึงความเจริยก็เดินถึง     เป็นที่พึงไร่นาธัญญาหาร

คลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่งสายธาร      จึงเกิดวัดหัตถสารสี่สายใจ

อุโบสถแบบฝรั่งหลังน้อยๆ     อายุร้อยปีครบสพสมัย

ปูนอาจกร่อนอิฐอาจเก่าก็เป็นไป     รักษาใจใสสะอาดปราศมลทิน

 
 

วัดหัตถสารเกษตร ประวัติและความเป็นมา

          

 วัดหัตถสารเกษตร
ได้รับพระราชทานนามวัดจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
     ในครั้งที่มีการขุดคลองชาญพระนครในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการทำไร่ทำนาได้สะดวกนั้น ขณะที่กำลังขุดคลองมาจนภึงบางหวายซึ่งปัจจุบันคือ คลอง๕ พระยาหัตถสารศุภกิจกับคุณนายจอนได้ซื้อที่ดินไว้ให้ชาวนาเช่าทำนา บริเวณคลองซอยที่ ๕ แล้วได้สร้างกุฏิพระขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกลางคลองห้า ท่านได้จัดที่ดินสำหรับสร้างวัด ๒๕ ไร่และเป็นที่ธรณีสงฆ์อีก ๘๙ ไร่เศษ ต่อมาเมื่อขอวิสุงคามสีมาได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า วัดหัตถสารเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๒
 
 
วัดหัตถสารเกษตร 
อุโบสถรูปทรงแบบฝรั่ง
 
 
     อุโบสถหันหน้าลงคลองขนาด ๕ ห้อง รูปทรงแบบฝรั่ง หลังคามุงกระเบื้องสีเหลี่ยมแบบกระเบื้องว่าว  มีช่อฟ้าเป็นเหล็กแหลมตั้งบนฐานคล้ายเชิงเทียนบานประตูหน้าต่างแกะไม้ตามสไตล์ยุโรป ประดับตกแต่งด้วยกระจกสี คัทวยรับชายคาเป็นไม้สักแกะสลักอย่างสวยงาม หน้าบรรณตัวโบสถ์ตกแต่ด้วยพระพุทธรูปยืนปางประธานพรในช่องคูหา
 
 
อุโบสถวัดหัตถสารเกษตร
 
  
วัดหัตถสารเกษตร 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นปิดทอง
 
 
     ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นปิดทองของเดิม  มีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่ซ้าย-ขวา  ผนังโดยรอบเขียนเรื่องพุทธประวัตระหว่างช่องหน้าต่างเขียนภาพเทวดาเป็นคู่ๆ ด้านหลังพระประธานเป็นภาพวิมาน ด้านหน้าพระประธานเป็นภาพผจญมารตามคตินิยมของการเขียนภาพในโบสถ์  สีมาเป็นทรงเสาปิดทับด้วยกระเบื้องมียอดแบบมงกุฎฝรั่ง
 
 
 วัดหัตถสารเกษตร 
เจดีย์กลีบขนุนสร้างครอบสีมาต้นหน้าโบสถ์
 
 
     สีมาต้นหน้าโบสถ์มีเจดีย์กลีบขนุนของใหม่สร้างครอบไว้ กำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถตกแต่งดด้วยรูปปั้นกินรีบนหัวเสาในลักษณะเวีนยประทักษิณ ซุ้มประตูด้านนอกและด้านในเป็นปูนปั้นนูนรูปเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดพระเมาลีและเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ หน้าอุโบสถมีเจดีย์สีทองคล้องอุบะแบบเจดีย์มอญ  ถัดออกมาเป็นวิหารจตุรมุขประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อโสธรและอดีตเจ้าอาวาส
 
 

รูปปูนปั้น ณ วัดหัตถสารเกษตร

 
 
วัดหัตถสารเกษตร 
รูปปั้นพระพุทธมีมงคลโลกุตตระองค์ใหญ่
 
 
     มีรูปปั้นปูนพระพุทธมีมงคลโลกุตตระองค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหาร เป็นที่สักการะของคนทั่วไป จากเนื้อที่ของวัดกว่า ๑๑๔ ไร่เศษแบ่งเป็นตัววัด ๒๖ ไร่ ทางวัดยังได้แบ่งพื้นที่สร้างโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร  ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และให้ที่ดินอีก ๔๐ ไร่ สร้างโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตรเพื่อช่วยให้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วมีที่เรียนต่อได้สะดวกในพิ้นที่ใกล้บ้าน ทำให้ความผูกพันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนของชุมชนแห่งนี้เป็นไปอย่างผูกพัน เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนตลอดมา
 

วัดหัตถสารเกษตร 
ได้รับยกย่องเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
 
 
    วัดหัตถสารเกษตรบริเวณแต่เดิมเป็นทุ่งนาไม่มีต้นไม้ใหญ่ ท่านอดีตเจ้าอาวาสจึงได้ดำเนินการปลูกไว้นับพันต้น ทั้งต้นสาละ ต้นโศก ต้นยาง ต้นประดู่ ต้นแก้ว ทำให้ปัจจุบันบริเวณวัดมีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก  ทางวัดยังได้เอาใจใส่ตกแต่งดูแลจัดระเบียบรักษาความสะอาดและให้คงความเป็นธรรมชาติอยู่เสมอจนได้รับยกย่องว่าเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
[[videodmc==24984]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดหัตถสารเกษตร.html
เมื่อ 20 ตุลาคม 2561 22:25
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv