วัดเหนือ
วัดเหนือ
วัดไทย  ในจังหวัดร้อยเอ็ด


     เมืองร้อยเอ็ดถิ่นสถานบ้านเมืองเก่า     แหล่งต้นเค้าทวารวดีศรีสถาน

     พบจารึกอักษรมอญโบราณ              สืบเหตุการณ์เมืองพุทธสุดรุ่งเรือง

     แผ่นสีมลูกประคำสร้อยสัมฤทธิ์          ก็ต่อติดร้อยเข้าเป็นราวเรื่อง  

     พันปีผ่าน พันปีต่อ ก่อฟันเฟือง          หมุนต่อเนื่องธรรมจักรหลักโลกา


วัดเหนือวัดเหนือ
วัดเก่าแก่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมาแต่โบราณ
 
 
     วัดเหนือเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีคำกล่าวขานกันติดปากว่า "วัดเหนือพร้อมบ้าน วัดกลางพร้อมเมือง" แสดงว่าวัดเหนือเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมาแต่โบราณกาล  วัดเหนือเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรมาแล้ว  สิ่งก่อสร้างและอาณาบริเวณที่เห็นถูกก่อสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนงดงาม
 
 
วัดเหนือ 
พระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้อง
 
 
     พระอุโบสถทรงไทยมีขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้องสร้างเมื่อราว ๑๐๐ ปีเศษโดยบุตรหลานในตระกูลเกษมทรัพย์ ตามประวัติว่าคุณก๋ง แซ่ตั้งซึ่งมาจากตำบลแต้จิ๋วได้สมรสกับคุณย่าทวดกีชาวร้อยเอ็ด ได้มาทำการค้าขายจนมีฐานะมั่งคั่ง เมื่อถึงแก่กรรมที่ประเทศจีนได้แบ่งสมบัติให้บุตรธิดา ๔ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท  ต่อมาบุตรธิดาร่วมกันบูรณะโบถส์นี้จากซากปรักหักพังที่เหลือแต่พระประธานและกองซากอิฐเศษปูนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐
 
 

พระอุโบสถวัดเหนือ


 
วัดเหนือ
ประตูหน้าโบสถ์มีแผ่นป้ายเขียนข้อความมงคลเป็นภาษาจีน
 
 
      ลดหน้าโบสถ์ตกแต่งเป็นซุ้มประตูโค้ง ๕ ซุ้ม เหนือประตูหน้าโบสถ์มีแผ่นป้ายเขียนข้อความมงคลเป็นภาษาจีน ใต้แผ่นป้ายตกแต่งเป็นรูปพระอาทิตย์ ๘ แฉกแต่ละแฉกจารึกอักษรจีนเช่นกัน ที่ประตูทางเข้าและบานหน้าต่างทั้ง ๖ บานแกะไม้เป็นลายพันธุ์พฤกษา สัตว์หิมพานต์แต่ละบานออกลายไม่ซ้ำกัน  บานหน้าต่างเป็นบานโค้งมีรูปมะหวดกั้นเป็นซี่กรง พระพุทธรูปเป็นพระประธานปางมารวิชัย ฉากหลังเป็นดวงแก้วแบบพระพุทธชินราชสร้างด้วยไม้ทาสี ติดกระจก มีพระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและพระพุทธรูปอื่นๆบนฐานชุกชี
 
 
วัดเหนือ 
เจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุสมัยอยุธยาตอนต้น
 
 
     ด้านหลังโบสถ์มีเจดีย์โบราณเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ เมตร ๗๓ เซนติเมตร สูง ๑๐ เมตร บรรจุพระบรมธาตุมีอายุเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น  นักโบราณคดีเชื่อว่าเก่าแก่กว่าพระธาตุศรีสองรัก ถือว่าเจดีย์วัดเหนือเป็นต้นแบบศิลปะเจดีย์อีสาน ระเบียงคตเป็นอาคารระเบียงสร้างล้อมอุโบสถและศาลาการเปรียญมีความยาวทั้งสิ้น ๔๕ เมตรแบ่งเป็น ๔๕ ห้องได้รับการออกแบบอย่างลงตัวด้วยซุ้มช่อทรงไทย ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แต่งหน้าบรรณด้วยปูนปั้นมีลวดลายสีขาวเรียบเพื่อลดความโดดเด่นต่อปีกซ้าย-ขวาเป็นระเบียง  ลดหลังคา ๒ ชั้น แบ่งพื้นที่ทางเดินด้วยแนวเสาเป็น ๒ ช่องทาง
 
 

พระพุทธรูป วัดเหนือ


 
วัดเหนือ 
ผนังประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆระหว่างระเบียงคตกับโบสถ์
 
 
     ผนังประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ระหว่างระเบียงคตกับโบสถ์มีศาลาการเปรียญ ๙๐ ปี สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ขนาดใหญ่มีความกว้าง ๑๕ เมตรเศษ ยาว ๒๑ เมตรเศษสร้างแทนศาลาการเปรียญหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม  ศาลาหลังใหม่นี้ได้ใช้ในงานบุญพิธีต่างๆอยู่เสมอและใช้เป็นที่อบรมเยาวชนที่สถานศึกษาต่างๆส่งมา  นับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างมาก
 
 
วัดเหนือ
แม้กาลเวลาจะผ่านไปก็ยังน่าร่มเย็นทั้งกายและใจ
 
 
     วัดเหนือได้สร้างเสนาสนะต่างๆด้วยการนำความงามแบบไทยเดิมแต่ลดความหรูหราอลังการปรับให้เป็นความมีรสนิยมแม้กาลเวลาจะผ่านไป  ก็ยังน่าดูน่าชมสัมผัสได้ทั้งความร่มเย็นทั้งกายและใจ ทั้งนี้ด้วยความเอาใจใส่ และเมตตาธรรมของท่านเจ้าอาวาสแต่ละองค์ที่ผ่านมาและเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  รวมทั้งบุตรหลานสกุลเกษมทรัพย์ตลอดจนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งคอยเอาใจใส่ ผลัดแบ่งเวลามาดูแลวัดวาอารามในท้องถิ่นของตัว ทำให้คำว่า บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นที่ประจักษ์ที่วัดเหนือ
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
[[videodmc==27498]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดเหนือ.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 23:41
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv