พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต
เรื่อง ตามรอยยุคลบาท จะเป็นปราชญ์ที่ดี
จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่มที่ ๓
 

มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขนํ กรุณาสโห
"อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ"


พุทธศาสนสุภาษิต
 
     มหาบุรุษ หมายถึง บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรม ได้แก่ พระพุทธเจ้า หรือ พระราชามหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นผู้อัชฌาศัยที่มากล้นไปด้วยพระมหากรุณา เมื่อเห็นผู้ใดผู้หนึ่งตกทุกข์ได้ยาก จะทนอยู่ไม่ได้ จะยินดีช่วยเหลือเกื้อกูล โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบาก มีความพยายามขวนขวาย เพื่อประโยชน์แก่มหาชน ตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า หรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลาย สมควรที่เราทุกคนผู้อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท จะได้เชื่อฟัง และปฎิบัติตามพระโอวาทที่ดี เมื่อทำได้อย่างนี้ ผู้นั้นจะชื่อว่า นักปราชญ์

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ทรงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก ในฐานะของผู้ที่เป็นประมุขของพระพุทธศาสนาทรงมีพระทัยอันใสสะอาดบริสุทธิ์ มีพระปัญญาอันประกอบด้วยเหตุที่ถูกต้อง มีพระอัชฌาศัยประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงสงสารหมู่สัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฎสงสารไม่มีวันที่จะสิ้นสุด ได้ทรงสู้ทนกับความเหนื่อยยาก ลำบากพระวรกาย เสด็จไปเทศนาโปรด ใช้เวลาถึง ๔๕ พระพรรษา พระลักษณะเช่นนี้ชาวโลกจึงเทิดทูนพระองค์ ขนานพระนามว่า พระมหาบุรุษ

     ชาวเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งมีชื่อว่า พุทธศาสนิกชนควรจะได้บำเพ็ญตนให้สมกับ เป็นศิษย์ของพระตถาคต กล่าวคือน้อมนำเอาพระอัชฌาศัย ของพระองค์ ๓ ประการ มาประพฤติปฎิบัติ ที่เรียกว่า ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท คือ สะอาดกายวาจา - มีปัญญาปรากฎ - ทำประโยชน์สังคม ได้แก่ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ

     เพราะฉะนั้น หากบุคคลใดมาบำเพ็ญตน ตั้งอยู่ในพระคุณทั้ง ๓ ประการนี้ และหมั่นกราบไหว้บูชาทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้าค่ำจะเกิดความดี ความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว และปฎิบัติตนโดยไม่เกียจคร้าน มีความขยันอดทนอยู่เสมอ จะฉายแสงแห่งคนดีให้ปรากฎดังนี้ ขอให้คิดว่า

     ๑. การช่วยเหลือกัน เป็นสันดานของชาวพุทธ คนเห็นแก่ตัวเป็นคนชั่วที่สุด
     ๒. พุทธคุณสามนำพุทธบริษัท จะต้องปฎิบัติ จะเป็นปราชญ์ที่ดี
 
พุทธศาสนสุภาษิต
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิตสะกิดใจ-3-ตามรอยยุคลบาท-จะเป็นปราชญ์ที่ดี.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 11:10
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv