พุทธสุภาษิต
 
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก"
 
กิจฉา พุทธานมุปปาโท
การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก


โดย พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
 

    อันธรรมดา ผู้ที่จะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้น จะต้องได้สั่งสมอบรมบารมีมาหลายโกฏิกัปเลยทีเดียว นับเป็นเวลาที่นานมาก กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักพระองค์หนึ่ง อย่างในสมัยของเราทั้งหลาย พระพุทธเจ้าได้นิพพานไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปี มาถึงบัดนี้ ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดอีกเลย และยังเป็นเวลาอีกนานแสนนาน ที่พระศรีอริยเมตไตรยจะได้มาเกิด

    แต่อันที่จริงนั้น ถ้าใครมีคุณธรรม 3 ประการ กล่าวคือ สะอาดกายวาจา – มีปัญญาปรากฏ – ทำประโยชน์สังคม จะถือว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจผู้นั้นแล้ว
    ประชาชนคนไทยทั้งหลาย จะยึดมั่นอยู่ในสถาบันทั้งสาม คือ ชาติ – ศาสนา – พระมหากษัตริย์ พระรัตนตรัย มีพุทธรัตนะ เป็นต้น เป็นสถาบันของพระพุทธศาสนา ถ้าจะเปรียบเทียบด้วยรถยนต์ พระพุทธศาสนาเปรียบด้วยน้ำมันรถ สถาบันชาติเปรียบได้ด้วยตัวรถและเครื่องรถ สถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบได้ด้วยผู้ขับรถ เมื่อมีทั้งสามอย่างรถก็วิ่งไปได้

    พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก หมายถึง การเกิดขึ้น 2 อย่างคือ การเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าโดยฐานะของประมุขของพระพุทธศาสนา และพรธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ เกิดขึ้นในความประพฤติของบุคคล

    การเกิดขึ้นอย่างที่สอง คือ พระธรรมคำสอน ที่เกิดในใจของคน ที่เปรียบด้วยน้ำมันรถ ส่วนบุคคลแต่ละคน ซึ่งเปรียบด้วยตัวและเครื่องรถ ตรงนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่เสมอ คนเราถ้าขาดธรรม ก็เหมือนรถขาดน้ำมัน ศีลธรรมก็จะเจริญไม่ได้

    เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทุกคน ถ้าแต่ละคนมาช่วยกันปรับปรุงตัวของเราเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหนทางแห่งความดี ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนพระธรรมคำสอนปรากฏอยู่ในใจ ความเจริญรุ่งเรืองในคุณธรรม ก็จะปรากฏคู่กับเมืองไทย ขอให้คิดว่า

    1.    พุทโธในดวงใจ เกิดได้ยาก คนส่วนมากจะปิดทางว่ายังไม่พร้อม
    2.    สะอาดกายวาจา มีปัญญาปรากฏ ทำประโยชน์สังคม คือการสั่งสมพุทธคุณ
พุทธศาสนสุภาษิต
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 19:26
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv