พุทธสุภาษิต
 
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ของดีความดีต้องมีคู่กัน"
 
โดย พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
 

หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

 

     ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ย่อมจะเป็นของดี ของมีค่าที่จะอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ และเป็นการประกาศฐานะของตน คนไหนมีทรัพย์สมบัติมาก ก็จะเป็นคนมีหน้ามีตา ไปไหนก็จะมีแต่คนรู้จักทักทาย ยกย่องสรรเสริญ ต่างก็มีคนยินดีรับใช้

     ทรัพย์สมบัติดังกล่าว หากไปมีกับคนมีปัญญาทราม เขาจะนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดี หรือสมบัติที่ได้มานั้น ก็อาจจะได้มาไม่สุจริต จะก่อให้เกิดโทษ เกิดการจองเวร มีความเสียหายเดือดร้อนแก่ตน เพราะทรัพย์นั้นเป็นเหมือนดาวสองคม มีทั้งผลดีและผลเสีย อาจจะฆ่าตนเองเสียก็ได้

     ในโลกนี้ มีดีอยู่ 2 ประการ คือ ของดีกับความดี ของดีหมายถึงทรัพย์สินเงินทอง รวมทั้งวิชาความรู้ต่างๆ ความดี หมายถึงความประพฤติดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ซึ่งจะแสดงออกมาให้สังคมได้รู้ได้เห็น จนเป็นที่ปรากฏแก่ตาสังคม

     ของดี จะมีอยู่ได้เฉพาะที่ตนมีชีวิตอยู่เท่านั้น ถ้าตายไปแล้วก็หมดดี ส่วนความดีนั้น ตนเองจะมีชีวิตอยู่ก็ดี ตายไปแล้วก็ดี ก็ยังมีดีอยู่อย่างเดิม เมื่อตายไปแล้ว ก็สามารถนำติดวิญญาณไป เสวยความสุขในภพเบื้องหน้าได้อีก

     ดีทั้งสองนี้ จะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ของดีจะมีอยู่ได้ จะต้องอาศัยความดี คนที่ร่ำรวย มีหน้าที่การงานที่ดี มีชื่อเสียงดี เพราะเขามีความดีมาก่อน ของดีจึงเกิดตามมา เช่น เป็นคนขยันทำการงาน จัดเป็นความดี เมื่อทำงานแล้วก็ได้เงินมา เงินนั้นจัดเป็นของดี ดังนี้ แต่ถ้าคนไม่มีความดี ถึงจะมีของดี เช่น ทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น ก็จะรักษาไว้ไม่อยู่ หรือไม่ หากตนนำเอาทรัพย์ไปใช้ในทางที่ผิด อาจจะฆ่าตัวเองก็ได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า โภคะย่อมจะฆ่าคนปัญญาทราม

      เพราะฉะนั้น ปัญญาถือว่าเป็นสมบัติที่มีค่าสูงสุดของบุคคล ในเมื่อเรารู้จักใช้ แต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ผิด ที่เรียกว่า ปัญญาทราม ก็จะทำอันตรายแก่ตนถึงแก่ความตายได้ ขอให้คิดว่า

     1.    คนชั่วทั้งนั้น จะฆ่ากันเพราะทรัพย์ ถ้ากิเลสแนบสนิทจะมีชีวิตตกอับ
     2.    ของดีความดี จะต้องมีพร้อมกัน ถ้าไม่ครบ จะไม่ประสพสุขสันต์
 
พุทธศาสนสุภาษิต
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-ของดีความดีต้องมีคู่กัน.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:44
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv