สามเณรอรหันต์ 

สามเณรนิโครธ 
ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 
 
 
     ประมาณ ๓๐๐ ปีหลังพุทธปรินิพพาน มีสามเณรน้อยรูปหนึ่งนามว่า สามเณรนิโครธ อายุเพียง ๗ ขวบ ได้ออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สามเณรน้อยมีผิวพรรณผ่องใสและเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นอย่างดีจึงมีบุคลิกที่สงบเสงี่ยมสง่างามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ทำให้พระราชาคือ พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในทันทีที่เห็นสามเณรเดินผ่าน จึงนิมนต์ขอฟังธรรมสามเณรได้ให้โอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระเจ้าอโศกมหาราชว่า
 
     "ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย"
     
     เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดมรศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงเปลี่ยนพระองค์ใหม่จากเดิมคือ เปลี่ยนจากผู้มีความเห็นผิด (มิจณาทิฏฐิ) มาเป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) เปลี่ยนจากนิสัยดุร้ายเป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตา ทรงเปลี่ยนแว่นแคว้นของพระองค์ให้เป็นอาณาจักรแห่งธรรม ทำให้บ้านเมืองสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ต่อมาได้ทรงเผยแผ่และปักหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงออกในหลายดินแดนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์
 
กุมารกัสสปสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/สามเณรอรหันต์/สามเณรนิโครธ.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:15
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv