สามเณรอรหันต์

สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
 
 

     สามเณรราหุลเป็นโอรส (ลูกชาย) ของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเมื่ออายุ ๗ ขวบ และเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา บรรลุธรรมเป็นพระอนหันต์เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี สาเหตุที่ท่านบวชเพราะทรงตรัสขอพระราชสมบัติจากพระราชบิดาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสมบัติที่ประเสริฐที่สุดที่ควรให่แก่ลูกคืออริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าโลกียทรัพย์ หรือทรัพย์สินเงินทอง จึงทรงตรัสให้ราหุลออกบวช เมื่อบวชแล้วสามเณรก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่ายไม่ถือตนว่าเป็นโอรสของพระสัมสัมพุทธเจ้าและมีความเคารพในพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง

     สามเณรราหุลมีนิสัยรักในการใฝ่ศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านได้กอบทรายเต็มกำมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า...

     "ขอให้ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาย์ให้ได้มากเท่ากับเม็ดทรายในกำมือ"

     ด้วยเหตุนี้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นเอตทัคคะ (ผู้ประเสริฐสุด) ในทางด้านผู้คงแก่เรียนใฝ่ศึกษา

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์
 
กุมารกัสสปสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สามเณรปิโลติกะ อดีตเด็กขอทาน
สามเณรสานุ ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง
ติสสสามเณร สามเณรผู้รู้วันละสังขาร
สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ
บัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง ๔ ข้อ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/สามเณรอรหันต์/สามเณรราหุล.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 11:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv