สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า
 
เรียบเรียงจาก : อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต
: อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี
 

     ครั้นในยุคของพระกัสสปพุทธเจ้า พระพากุลเถระได้เกิดเป็นฆราวาสผู้ครองเรือน อาศัยอยู่ในกรุงพาราณสี

     วันหนึ่ง ท่านได้พิจารณาดูบ้านเรือนที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้วรู้สึกว่าเก่าทรุดโทรม จึงออกเดินทางไปยังชายแดนกับพวกช่างไม้ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านของตน แต่ระหว่างเดินทางก็ได้พบวัดใหญ่ ซึ่งเก่าคร่ำคร่าปรักหักพัง เพราะขาดการบำ รุงรักษา ท่านจึงบอกกับพวกช่างไม้ทั้งหมดว่า ขอชะลอการซ่อมแซมบ้านของท่านไว้ก่อน โดยให้เอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาซ่อมแซมวัดและสร้างโรงอุโบสถ สร้างโรงฉัน โรงไฟ (ที่จงกรม)
 

     เรือนไฟ กัปปิยกุฏิ (เรือนพยาบาล) ที่พักกลางคืน ที่พักกลางวัน วัจจกุฏิ (ส้วม) และที่สำคัญยังจัดตั้งยาใช้และยาฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ไว้ครบถ้วนทุกอย่างด้วยอานิสงส์ผลบุญตรงนี้เอง หลังจากละโลกแล้วท่านได้เวียนว่ายอยู่ในสองภพภูมิคือเทวโลกและมนุษย์โลกตลอดระยะเวลาหนึ่งพุทธันดร
 
พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก/พระพากุลเถระ-ตอน-สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า.html
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 03:35
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv