สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า

เรียบเรียงจาก : อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต
: อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี
 

     ในยุคของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระพากุลเถระได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐี ในพระนครหงสาวดี อยู่มาวันหนึ่งบุตรเศรษฐีได้เดินทางเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนา โดยยืนฟังอยู่ด้านท้ายของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งในขณะนั้น ท่านก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำ แหน่งเป็นผู้มีอาพาธน้อย จากเหตุการณ์นี้เอง ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บุตรเศรษฐีปรารถนาที่จะอยู่ในตำ แหน่งเช่นนั้นบ้างในกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต
 

     ด้วยเหตุนี้ บุตรเศรษฐีจึงสร้างมหากุศลใหญ่อย่างยิ่งยวด แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นเลิศทางด้านเป็นผู้มีอาพาธน้อยด้วยจิตที่เลื่อมใส และนับจากนั้นตลอดชีวิตของท่าน ก็ได้สร้างบุญกุศลจวบจนวาระสุดท้ายด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว ท่านได้เวียนว่ายอยู่ในเทวโลก และมนุษยโลก ตลอดกาลยาวนานหลายภพหลายชาติ
 
พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก/พระพากุลเถระ-ตอน-สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 10:54
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv