พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย

เรียบเรียงจาก : อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต
: อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี
 
พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย
 
     พระพากุลเถระ ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศในด้านมีอาพาธน้อย หรือป่วยน้อย แต่กว่าท่านจะได้เป็นเลิศด้านนี้ ไม่ใช่เป็นเพราะผลบุญที่ทำ เพียงแค่ชาติเดียว หรือทำ บุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว แต่ท่านต้องบำ เพ็ญบุญอย่างตลอดต่อเนื่องยาวนานถึงหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกัป โดยทำ บุญไว้ในกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากถึง 4 พระองค์ด้วยกัน คือ...
 
๑. พระพากุลเถระ ตอน สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
๒. พระพากุลเถระ ตอน สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า
๓.พระพากุลเถระ ตอน สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้า
๔. พระพากุลเถระ ตอน สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า
๕. พระพากุลเถระ ตอน ได้เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อย
๖. พระพากุลเถระ ตอน อานิสงส์จากการทำให้พระภิกษุหายจากอาพาธ

 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก/พระพากุลเถระ-เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:01
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv