กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัดสาขาทั่วโลกประจำปี 2557
ธุดงคสถานปราจีนบุรี


     กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ครับ ลูกชื่อพระธีรากานต์ สมปญฺโญ  อายุ 32 ปี พรรษา 9 ประธานสงฆ์ ธุดงคสถานปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

        
    เมื่อปี พ.ศ 2555 เป็นครั้งแรกที่ลูกได้ทราบข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะถวายกฐินศูนย์สาขาทั่วโลก  ลูกรู้สึกมีความสุขมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ให้ความสำคัญกับศูนย์สาขาทั่วโลก  ปัจจัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบให้นั้นเป็นกำลังใจที่มีค่า ในการที่ลูกและหมู่คณะทำหน้าที่ขยายวิชชาธรรมกายในต่างถิ่น ปัจจัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้น เป็นต้นสมบัติที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี  เช่น  จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 2,600 วัด  เป็นต้น  ซึ่งต้องใช้ปัจจัยในการดำเนินงาน  ดังนั้นปัจจัยกฐินในคร้ังนี้ จะเป็นต้นทุนในการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ ที่เป็นการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย  เจ้าภาพที่ร่วมบุญมานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย  เป็นการปักหลักงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ซึ่งจะทำให้บังเกิดสมบัติอจินไตย ทันใช้ตลอดเวลาและอะไรที่เนื่องด้วยวิชชาธรรมกายจะติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเจ้าภาพทุกท่านตลอดไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม ครับ
     
     ท้ายที่สุดนี้ลูกพร้อมด้วยยอดกัลยาณมิตรทุกคน ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่ออย่างสูงยิ่ง เลย ครับ
 
 
[[videodmc==48745]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//ธุดงคสถานปราจีนบุรี.html
เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 04:10
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv