สมาธิ
พระพุทธศาสนา
บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย
 
      นักเรียนธรรมศึกษาระดับชั้นตรี โท และเอก จำนวน 610 คน ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย

      สำนักแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดสอบธรรมศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ โดย วัดพระธรรมกายได้เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการสอบในครั้งนี้ได้เปิดสอบธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก โดยได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่ต่างสละเวลาเพื่อมาดูแลการสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำการสอบ4 วิชา คือ 1.วิชากระทู้ธรรม 2.วิชาธรรมมะ 3.วิชาพุทธประวัติ และ 4. วิชาพระธรรมวินัย โดยมีโรงเรียนประถมศึกษา3โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดกลางคลองสาม โรงเรียนวัดสังข์อ่ำวิทยา และโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย

       สำหรับการเรียนธรรมศึกษานั้น หมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นหลักของชีวิต ดังนั้นธรรมศึกษา ก็คือการศึกษาข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของทุกคนในโลกนี้ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุขความเจริญในชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ การเรียนธรรมศึกษาจึงต้องเรียนให้รู้ ให้สามารถพิจารณาให้เห็นจริงตามหลัก คือการมองให้รู้ว่า ปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ได้ผลจริงหรือไม่ หรือปฏิบัติแล้ว เกิดประโยชน์เช่นไร    

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย
  
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//611130-วัดพระธรรมกาย.html
เมื่อ 19 เมษายน 2562 05:54
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv