นี่แหละครอบครัว
 
3. ครอบครัวไม่ปรองดอง
 
 
คำถามจากทางบ้าน:
 
    สมาชิกในครอบครัวมีกรรมร่วมกันมาอย่างไร จึงไม่ค่อยปรองดองกัน

ที่นี่มีคำตอบ:
 
    ที่สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยจะปรองดองกัน *ก็เพราะการทำทานโดยไม่เคารพ กอปรกับการเลี้ยงดูในปัจจุบันด้วย ที่แต่ละคนมีศรัทธา ศีล และทิฏฐิไม่เสมอกัน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
22 กรกฎาคม พ.ศ.2546
 
*ไม่เคารพในตัวผู้รับทาน ขาดความอ่อนน้อม ให้แบบขอไปที
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/460722_01.html
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 08:41
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv