ชี้แจงวัดพระธรรมกายสอนถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

     ตามที่เว็ปไซท์แนวหน้าออนไลน์  http://www.naewna.com/local/141384 ลงข่าวอันเป็นเท็จ วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า             
                                                                                                   
     วัดพระธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทุกรูป ได้มีการศึกษาและเทศน์สอนถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และแสดงธรรมตามหลักอนุปุพพิกถา (ทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์การออกบวช)  ยึดหลักการเผยแผ่ตามโอวาทปาฏิโมกข์ว่า “อะนูปะวาโท การไม่ว่าร้ายใคร อะนูปะฆาโต การไม่ทำร้ายใคร  ปาติโมกเข จะของพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ซึ่งตรงตามหลักสติปัฏฐาน 4 ของพระพุทธเจ้า คือ การพิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม

      ทางวัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการเปิดสอนบาลีศึกษา ธรรมศึกษา พระอภิธรรมศึกษา และพระไตรปิฎกศึกษา จนมีพระภิกษุสามเณรสอบบาลีได้มากที่สุดของประเทศถึง 13 ครั้ง มีพระภิกษุสามเณรได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงกว่า 30 รูป และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรรวมถึงสำนักเรียนในวัดต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และจัดต่อเนื่องทุกปี จนถึงปัจจุบัน

     จากผลงานดังกล่าว ทำให้พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ พ.ศ.2547 ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 จากองค์การอนามัยโลก,   พ.ศ.2548 ได้รับรางวัลมหาตมคานธีเพื่อสันติภาพ, พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลผู้นำชาวพุทธ จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา, พ.ศ.2555 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น “พระเทพญาณมหามุนี วิ.” , พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล Noble Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา และในปีเดียวกันได้รับโล่เกียรติคุณผู้นำในการอนุรักษ์และปกป้องพุทธสถาน MES AYNAK จากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน   
                                                                                                            
    จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและโปรดลบข่าวดังกล่าวออก พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้วยจักขอบคุณยิ่ง

                                                                                           พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส
                                                                                  สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :  โทรศัพท์ 02-831-1723, 080-557-1588 โทรสาร 02-831-1722
 
 
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
 
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผลงานตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย
ชมภาพ
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/about/ชี้แจงวัดพระธรรมกายสอนถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:34
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv