พุทธประวัติ
 
 เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี

 พระองค์ทรงตรวจดู “ปัญจมหาวิโลกนะ”
 คือ 1. ทวีป 2.ประเทศ 3.อายุขัยของมนุษย์
 4.ตระกูล 5. มารดา เมื่อทรงเห็นว่ามีครบทั้ง 5 ประการ
ที่เหมาะแก่การตรัสรู้แล้ว จึงทรงรับคำเชิญมาเกิด
และทรงเลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์
ซึ่งเป็นตระกูลสูง พระราชบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ
 พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายา
 ในวันเสด็จลงสู่พระครรภ์
พระราชมารดาทรงพระสุบิน (ฝัน) ว่า
มีพญาช้างเผือกนำดอกบัวขาวมาถวาย
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-02.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 23:41
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv