พุทธประวัติ - ประสูติ
 
นั่งขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์มารดา
 
ด้วยพระบารมีของพระโพธิสัตว์
ขณะที่ปฏิสนธิในพระครรภ์ ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
และบังเกิดรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเป็นอัศจรรย์
เมื่ออยู่ในพระครรภ์ พระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่
โดยไม่รู้สึกว่าคับแคบ และมิได้ทำความลำบากแก่พระราชมารดา
เหมือนทารกทั่วไป พระราชมารดายังคงมีพระวรกายเบาสบาย
เหมือนมิได้ทรงพระครรภ์ และทรงมองเห็นพระราชโอรส
ที่กำลังประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์ได้อย่างชัดเจน
 
 

<< เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี
พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-03.html
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 03:31
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv