พุทธประวัติ - ได้รับพยากรณ์ 
 
ได้รับพยากรณ์

เมื่อประสูติได้ 5 วัน ได้รับถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”
แปลว่า ผู้มีความสำเร็จตามต้องการ
 และมีพราหมณ์ 7 คน พยากรณ์ว่า
ถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะพยากรณ์ว่า
จะออกบวชและจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
 
 

 พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-05.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:06
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv