พุทธประวัติ - อธิษฐานเป็นบรรพชิต
 
อธิษฐานเป็นบรรพชิต

เมื่อถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงตัดพระเมาลี (มวยผม)
พระเกศา (ผม) เหลือความยาว 2 องคุลี
ม้วยกลมเป็นทักษิณาวรรต
ด้วยบุญบารมีทำให้พระเกศายาวอยู่เพียงแค่นั้น
ตราบวันปรินิพพาน จากนั้น ทรงอธิษฐานว่า
“ถ้าเราจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอให้พระเกศาของเราจงตั้งอยู่ในอากาศ
แต่ถ้าไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ก็ขอให้พระเกศานี้ตกลงบนพื้นดิน”
แล้วทรงโยนพระเกศาขึ้นไปอยู่ในอากาศ
พระอินทร์ทรงเอาผอบแก้วรับไว้ แล้วนำไปประดิษฐาน
ณ จุฬามณีเจดีย์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับบาตรและจีวรจาก ฆฏิการพรหม
แล้วครองเพศบรรพชิตออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ต่อไป
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-11.html
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 03:36
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv