พุทธประวัติ - ตรัสรู้
 
ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรก
ที่ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้
ที่ทำให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ซึ่งไม่เคยมีศาสดาคนใดค้นพบมาก่อน
ในยามต้น ทรงบรรลุ บุพเพนิวาสานุสติญาณ
คือ ระลึกชาติตนเองได้
ในมัชฌิมยาม ทรง บรรลุจุตูปปาตญาณ
คือ รู้การเกิดการตายของสัตว์อื่นได้
ในปัญฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ
คือการทำอาสวกิเลสให้หลุดร่อนออกจากใจ
เพราะทรงเห็นแจ้ง อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีไครเทียบได้
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-17.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 11:12
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv