พุทธประวัติ - ประกาศพระศาสนา
 
ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระสาวกจำนวนหนึ่งแล้ว
ก็ทรงมีพระดำรัสให้พระสาวกแยกย้ายกัน
ออกเผยแผ่พระศาสนา โดยมีพุทธดำรัสว่า
“พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป
เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
.....สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสน้อยมีอยู่ ผู้สามารถรู้ธรรมยังมีอยู่
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
ทรงเผยแผ่พระศาสนาจนมีผู้บรรลุมรรคผลมากมาย
ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม
สมดังที่ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์
ว่าจะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-20.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 02:51
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv