พุทธประวัติ - ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 
โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา

เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
ของปีถัดมานับจากวันตรัสรู้
พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ที่เผยแผ่พระศาสนา
อยู่ในที่ต่างๆได้เดินทางกลับมาประชุมกัน
ณ วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย
ในวันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์
หลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
โดยทรงสอนพุทธบริษัท 4 ให้ละเว้นความชั่ว
ให้ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
วันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เรียกว่า “วันมาฆบูชา”
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-23.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 05:14
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv