พุทธประวัติ - โปรดอาฬวกยักษ์
 
ไปโปรดยักษ์

ครั้นหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด อาฬวกยักษ์
พระองค์เสด็จไปประทับยืนที่ประตูวิมานของอาฬวกยักษ์ อาฬวกยักษ์โกรธมาก
พยายามทำร้ายพระพูทธองค์ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นปล่อยอาวุธหลายชนิดออกมา
แต่อาวุธกลับกลายเป็นผ้าเช็ดบาท
ต่อมา อาฬวกยักษ์ได้ทูลถามปัญหา
และขู่ว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบไม่ได้จะควักหัวใจ
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตอบได้ทุกข้อ
จนในที่สุดอาฬวกยักษ์เกิดความเลื่อมใส
และได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
เปลี่ยนจากยักษ์ใจร้ายกลายเป็นยักษ์ใจดี
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-26.html
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 23:38
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv