พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ
 
พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งสันติภาพ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ
ที่เผยแผ่สู่ชาวโลกด้วยความสงบ
โดยไม่บังคับให้ใครเชื่อ แต่ให้ไตร่ตรองหาเหตุผลก่อน
แล้วจึงพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติตาม
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวพุทธมีนิสัยรักความสงบ
มีเหตุมีผล ไม่ชอบความรุนแรง
ดังจะเห็นได้ว่า 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีสงครามระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นเลย
ดังนั้น ถ้าหากมนุษย์ทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์
 สันติภาพโลกจะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-30.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:51
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv