พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์
 
พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งการดับทุกข์

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา
คือ มีคำสอนอันวิเศษ ที่ทำให้เราสามารถขจัดกิเลส
ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ให้ออกไปจากตัวเราได้
ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา
เมื่อใดที่บุญบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น ไม่ต้องมีความทุกข์
และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
ซึ่งคำสอนอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่มีในศาสนาอื่นใด
นอกจากศาสนาพุทธ
 
 
 

พุทธประวัติ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-31.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:55
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv