พราหมณ์โกณฑัญญะ

 
ทำไมพราหมณ์โกณฑัญญะ
บรรลุธรรมก่อนใครๆ ?
 
 
 
 
 
พราหมณ์
โกณฑัญญะ


พระอัญญาโกณฑัญญะ
เดิมคือ พราหมณ์ที่ทำนายว่า.. เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
ท่านเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่อุปัฏฐากพระบรมโพธิสัตว์
ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
และเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
ท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
เป็นผู้เลิสกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้รัตตัญญู
หมายถึง เป็นผู้ได้บรรลุอมตธรรมก่อนสาวกรูปอื่น
เหตุที่ท่านบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
เพราะในอดีตชาติเคยทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระ
และพระภิกษุ 100,000 รูป ถึง 7 วัน
แล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
 

 


พุทธประวัติ
พรหมมีชีวิตเป็นอมตะจริงหรือ.. >>

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-04.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:38
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv