ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10 พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 10 "พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ส่วนในครั้งที่สอง พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาบนเทวโลก ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรา ก็เคยเสด็จไปจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เช่นกัน สำหรับการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ในครั้งที่สองนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณสามล้านเจ็ดแสนคน
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        ส่วนในครั้งที่สาม ซึ่งถือเป็นการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครั้งสุดท้าย พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุในการแสดงธรรม เพื่อเสด็จไปโปรดพุทธบิดา ซึ่งการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งที่สามนี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมเพิ่มขึ้นอีกหกล้านคน
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
 
        นอกจากจะมีการแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรถึงสามครั้งแล้ว ในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้มีการประชุมสาวกสันนิบาตถึงสามครั้งอีกด้วย กล่าวคือ ในครั้งที่หนึ่ง ได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันถึงหกหมื่นรูป ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีจำนวนพระอรหันต์สาวกมาประชุมกันมากที่สุด ส่วนในครั้งที่สองได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันประมาณห้าหมื่นรูป และในครั้งที่สามซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้าย ได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันประมาณสี่หมื่นรูป ในกาลนั้นเอง พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
 
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 10
[[videodmc==39655]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100914-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า.html
เมื่อ 22 มกราคม 2562 08:05
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv