ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11 พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงออกผนวช
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 11 "พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงออกผนวช"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ในกาลนั้นเอง พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11
 
        ในกาลสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ได้ลงมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ปกครองทวีปทั้งสี่ อันได้แก่ ชมพูทวีป ปุพพวิเทหทวีป อุตตรกุรุทวีป และ อปรโคยานทวีป ครั้นพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงได้ทราบข่าวเรื่อง การบังเกิดขึ้นของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ก็ทรงรู้สึกดีอกดีใจและตั้งใจที่จะเสด็จเดินทางไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในทันที
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11
 
        ภายหลังจากที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับตรับฟังธรรมจากพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ด้วยความที่พระองค์ทรงเกิดความปลื้มปีติโสมนัสอย่างสุดล้นพ้นประมาณกับการฟังธรรมในครั้งนี้ พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์จึงทรงตัดสินพระทัยถวายรัตนะทั้งเจ็ดประการ อันมีจักรแก้วเป็นประธาน แด่พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับถวายพระราชทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงในทวีปทั้งสี่ แด่พระสงฆ์สาวกอันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11
 
        เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ได้ทรงถวายรัตนะทั้งเจ็ดประการ และพระราชทรัพย์ทั้งหมดแล้ว พระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยออกผนวชในทันทีโดยมิได้ไยดีในสิริราชสมบัติ หรือในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิของพระองค์เลยแม้แต่น้อย
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11
 
        ครั้นพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับมหาทาน อันมีรัตนะทั้งเจ็ดและพระราชทรัพย์ทั้งหมดจากพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์แล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูอานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้ ด้วยอนาคตังสญาณอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ในทันที
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11
 
        เมื่อพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจตรา และเห็นอุปนิสัยแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์แล้ว พระพุทธองค์จึงได้ทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ ในกาลนั้นเอง พร้อมกันนั้น พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสบอกถึง...พระนามในอนาคตของพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ อีกทั้งยังทรงตรัสบอกถึงพระนามของพระบิดา พระมารดา สถานที่กระทำความเพียร โพธิบัลลังก์ อัครสาวก-สาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวา และพุทธอุปัฏฐาก เป็นต้น
 
บทขยายความเรื่อง...เสียงพระมหาบุรุษ
 
        ด้วยความที่พระสุรเสียงของพระพุทธองค์เป็นเสียงของพระมหาบุรุษ ซึ่งเป็นเสียงที่ผ่านออกมาจากศูนย์กลางแห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้ง ทุกถ้อยคำที่พระพุทธองค์ทรงเอื้อนเอ่ยออกมา จึงทะลุทะลวงผ่านเข้าไปในใจของทุกๆคน ราวกับพระพุทธองค์มาตรัสอยู่ต่อหน้า (กล่าวคือ แม้ตัวจะอยู่ไกล แต่ก็เหมือนนั่งฟังพระพุทธองค์อยู่ใกล้ๆ)-ดังนั้น ในเวลาที่พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ ด้วยลักษณะเสียงแห่งพระมหาบุรุษ กอปรกับอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์ มนุษย์และเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุจึงได้ยินคำพยากรณ์ของพระพุทธองค์โดยทั่วถึงกัน
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11
 
        ด้วยเหตุนี้ เมื่อเหล่ามนุษย์และเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุ ได้สดับตรับฟังคำพยากรณ์ของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทุกๆคนต่างเกิดความปลื้มปีติยินดี พร้อมกับประคองอัญชลีแล้วตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่า “ถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้เราได้ไปบรรลุธรรมในยุคที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์พระองค์นี้ ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลด้วยเถิด”
 
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 11
[[videodmc==39700]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100916-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงออกผนวช_LEFT.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:16
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv