ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 12 "พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ด้วยเหตุนี้ เมื่อเหล่ามนุษย์และเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุ ได้สดับตรับฟังคำพยากรณ์ของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทุกๆคนต่างเกิดความปลื้มปีติยินดี พร้อมกับประคองอัญชลีแล้วตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่า “ถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้เราได้ไปบรรลุธรรมในยุคที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์พระองค์นี้ ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลด้วยเถิด”
 
 
        ภายหลังจากที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ได้ทรงออกผนวชแล้ว พระองค์ก็ทรงตั้งใจปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวด โดยการอธิษฐานข้อวัตรปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญ1บารมีทั้ง 10-ประการให้สมบูรณ์ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเจริญพรหมวิหารภาวนาจนตลอดชีวิต และได้บรรลุองค์แห่งฌานและอภิญญาทั้งหลาย เมื่อละจากโลกไปแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลก
 
(1บารมี 10 ประการ ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี)
 
 
        ในส่วนของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระพุทธองค์ทรงได้สั่งสอนเวไนยสัตว์ (สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอน)_ให้ได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วยวิชชา 3_วิชชา 8_อภิญญา 6_วิโมกข์ 8_ปฏิสัมภิทาญาณ 4_และจรณะ 15_จนกระทั่ง พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุได้ประมาณเก้าหมื่นปี พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในกาลนั้น
 
 
        เมื่อพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว มหาชนทั้งหลายต่างก็ร่วมใจกันสร้างมหาเจดีย์สูงถึงสามคาวุต (หรือสูงกว่า 12-กิโลเมตร)_เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
        จากเรื่องราวทั้งสามพระชาติ ที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้น กล่าวคือ ในพระชาติที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสโพธิสัตว์ สุรุจิพราหมณ์โพธิสัตว์ และพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีพระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวด (คือ มีบารมีเพียงพอที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต)_มีโอกาสได้มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทรงกระทำ แม้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า)_พระพุทธองค์ก็ทรงได้ประทานพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเช่นกัน
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 12
 
[[videodmc==39756]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100917-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า_LEFT.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:40
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv