ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 19 ความปลื้มปีติอันไม่มีประมาณ
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 19 "ความปลื้มปีติอันไม่มีประมาณ"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอนุรุทธะ และพระอสิติมหาสาวกทั้งหลาย ได้ขันอาสาที่จะไปหาบาตรมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ ซึ่งแต่ละรูปล้วนเป็นเลิศทางด้านต่างๆ แต่ก็ไม่มีรูปใดสามารถนำบาตรมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ได้ มีเพียงท่านอชิตภิกษุ ที่เพียงแค่เหยียดมือออกไปเท่านั้น บาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตกลงมาจากนภากาศ มาประดิษฐานอยู่ที่มือของท่าน
 
 
        เมื่อพระนางปชาบดีโคตมีได้ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ ที่บังเกิดขึ้นต่อหน้าของพระนางแล้ว ความเศร้าโศกเสียใจที่เคยมีก็พลันมลายหายสูญไปจนหมดสิ้น
 
 
        พระนางประชาบดีโคตมียิ่งทรงปลื้มปีติในมหาทานบารมีในครั้งนี้อย่างสุดประมาณ เมื่อได้ทรงสดับตรับฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่ท่านอชิตภิกษุว่า...จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้
 
 
        ท่านอชิตภิกษุ...เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระบรมศาสดาแล้ว ความปลื้มปีติโสมนัสอย่างหาที่สุดมิได้ ก็พลันบังเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของท่านในทันที ปานประหนึ่งว่า...ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในวันพรุ่งนี้
 
 
        อีกทั้ง ไม่เพียงแต่ท่านอชิตภิกษุเท่านั้นที่บังเกิดความปลื้มปีติใจ เหล่าเทวดาและมหาชนทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่างก็พลอยเกิดความปลื้มปีติยินดีที่ได้เห็น...ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยตาของตัวเอง พร้อมกันนั้น มหาชนทั้งหลายต่างก็ได้ประคองอัญชลีแล้วตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่า “ถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ขอให้เราได้ไปบรรลุธรรมในยุคที่พระอชิตภิกษุรูปนี้ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิด”
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 19
 
[[videodmc==39939]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101011-ความปลื้มปีติอันไม่มีประมาณ_LEFT.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 01:08
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv