ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 20 พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 20 "พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ท่านอชิตภิกษุ...เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระบรมศาสดาแล้ว ความปลื้มปีติโสมนัสอย่างหาที่สุดมิได้ ก็พลันบังเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของท่านในทันที ปานประหนึ่งว่า...ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในวันพรุ่งนี้
 
 
        อีกทั้ง ไม่เพียงแต่ท่านอชิตภิกษุเท่านั้นที่บังเกิดความปลื้มปีติใจ เหล่าเทวดาและมหาชนทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่างก็พลอยเกิดความปลื้มปีติยินดีที่ได้เห็น...ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยตาของตัวเอง พร้อมกันนั้น มหาชนทั้งหลายต่างก็ได้ประคองอัญชลีแล้วตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่า “ถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ขอให้เราได้ไปบรรลุธรรมในยุคที่พระอชิตภิกษุรูปนี้ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิด”
 
 
        ด้วยความปลื้มปีติใจที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ ที่ได้รู้ว่าตนเองจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน ท่านอชิตภิกษุจึงได้น้อมนำผ้าสาฎกคู่นั้นไปประดับตกแต่งอยู่ภายในพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อกระทำการสักการะ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการแบ่งเอาผ้าผืนหนึ่งไปขึงอยู่บนเพดานที่อยู่ภายในพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนผ้าอีกผืนหนึ่งก็นำไปตัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วน แล้วนำผ้าแต่ละส่วนไปผูกเป็นผ้าม่านห้อยลงมาจากมุมทั้งสี่ของเพดานอย่างสวยงาม
 
 
        หลังจากที่ท่านอชิตภิกษุได้สร้างมหาทานในครั้งนี้แล้ว ท่านก็ได้อธิษฐานจิตเพื่อตอกย้ำผังแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นกับท่านในอนาคต ให้หนาแน่นเพิ่มยิ่งๆขึ้นไปอีกว่า “ขอให้ผลบุญจากการน้อมนำผ้าสาฎกคู่นี้มาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเป็นไปเพื่อการบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าด้วยเทอญ”
 
 
        หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น ท่านอชิตภิกษุผู้ที่มีพุทธบารมีอันเต็มเปี่ยม ก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรและศึกษาธรรมะจนแตกฉาน แต่ด้วยความที่ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ อรหัตผลและการสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจึงยังไม่บังเกิดขึ้นกับท่าน เพราะภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่กว่านี้ ซึ่งก็คือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังรอคอยท่านอยู่ในภพชาติเบื้องหน้า
 
 
        ครั้นท่านอชิตภิกษุละอัตภาพจากภพชาตินั้นไปแล้ว ท่านก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งในขณะนี้ ท่านเทพบุตรบรมโพธิสัตว์ก็กำลังรอคอยเวลาที่จะลงมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าสืบไป
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 20

[[videodmc==40008]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101013-พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้_LEFT.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:14
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv