ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 56 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 56 "การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ประเภทที่สอง เรียกว่า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า
 
        หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระศรัทธาอันแก่กล้า กล่าวคือ พระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะยืดเวลาในการเข้าพระนิพพานออกไปอีก เพื่อจะได้มีเวลาในการสั่งสมบารมีให้แก่กล้ายิ่งๆขึ้นไป และจะได้มีโอกาสรวบรวมพุทธบริษัทสี่ทั้งหลาย (ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก)-เข้าสู่พระนิพพานได้ทีละมากๆ สำหรับพระสัทธาธิกพุทธเจ้านั้น พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมด 40-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมี 40 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
        ถ้าจะให้แบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระสัทธาธิกพุทธเจ้า สามารถแบ่งได้เป็นสามระยะ ดังนี้
 
ระยะที่ 1.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับมีพระดำริ หรือทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ในพระทัย โดยที่ไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีราว 14 อสงไขยมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงแรก 14 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 2.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับทรงเปล่งพระวาจา หรือทรงตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้ นอกจากนี้...ยังเป็นช่วงที่พระองค์กำลังทรงสั่งสมบารมีให้แก่รอบยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีก 18 อสงไขยมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สอง 18 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 3.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี จนได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่า “ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า พระองค์จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอน”-สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีกถึง 8-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สาม 8 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอยลงและเจริญขึ้นของอายุมนุษย์ ตอนที่ 2
 
(ช่วงที่มนุษย์มีอายุขัยลดลงจาก หนึ่งร้อยปี ถึง สิบปี ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในคัมภีร์โลกสัณฐานว่า ทุกๆหนึ่งร้อยปี มนุษย์จะมีอายุขัยลดลงหนึ่งปี)
 
        ในพระไตรปิฎกได้กล่าวต่อไปว่า...จักมีสมัยที่มนุษย์อายุสิบปี เด็กหญิงวัยห้าขวบจะมีสามี เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น หญ้ากับแก้1จักเป็นอาหารอย่างดี เมื่อกุศลกรรมบถ 10-ประการ อันตรธานไปหมดสิ้น อกุศลกรรมจักรุ่งเรืองเหลือเกิน สัตว์โลกจะสมสู่ปะปนกันหมด เปรียบเหมือนแพะ ไก่ สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น
 
1หญ้ากับแก้ หมายถึง หญ้าชนิดหนึ่ง
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 56

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110115-การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก-4_LEFT.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:11
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv