ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 74 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 2

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 74 "อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 2"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... อานิสงส์พิเศษประการที่ 5.ได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะไม่เป็นคนแคระและไม่เป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีรูปร่างลักษณะอันงดงาม สมส่วน กล่าวคือ ไม่สูงเกินไป ไม่เตี้ยเกินไป ไม่ผอมเกินไป และไม่อ้วนเกินไป อีกทั้งบุคลิกลักษณะท่าทางการเดินเหินของท่านก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ชนิดที่ว่า...ใครเห็นจะต้องเหลียวหลังหันกลับมาดูกันเลยทีเดียว ซึ่งท่านจะไม่มีความพิการทางร่างกายเลยแม้แต่น้อย นั่นก็คือ...ท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนตัวเล็กจนเกินไป และจะไม่เกิดมาเป็นคนพิการ ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
อานิสงส์พิเศษประการที่ 6.ได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่เกิดในชนชาติมิลักขะหรือชนชาติป่าเถื่อนไร้การศึกษา หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเกิดในชนชาติที่มีอารยธรรมหรือมีการศึกษาที่ดีเท่านั้น พร้อมทั้งบุคคลรอบตัวของท่านก็จะมีแต่บัณฑิต นักปราชญ์ และกัลยาณมิตร ที่คอยชักชวนกันทำความดีอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังมากยิ่งๆขึ้นไป นั่นก็คือ...ท่านจะไม่เกิดเป็นคนป่าเถื่อนที่อยู่ในดินแดนไร้อารยธรรม ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วย่อมไม่เกิดในชนชาติ มิลักขะหรือชนชาติป่าเถื่อนไร้การศึกษา 
 
อานิสงส์พิเศษประการที่ 7.ได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่เกิดในท้องของนางทาสี หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเกิดอยู่ในตระกูลสูงซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์ในยุคนั้น จึงทำให้ท่านมีอิสระในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ และสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย นั่นก็คือ...ท่านจะไม่ไปเกิดในตระกูลที่มีฐานะต่ำ ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
 พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วย่อมไม่เกิด ในท้องของนางทาสี
 
อานิสงส์พิเศษประการที่ 8.ได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะไม่เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างสุดโต่ง หรือที่เรียกว่า นิยตมิจฉาทิฏฐิ อย่างแน่นอน หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเป็นคนที่มีสัมมาทิฐิมาตั้งแต่เกิด กล่าวคือ เป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องและตรงไปตามความเป็นจริง ซึ่งอานิสงส์ข้อนี้จะทำให้ท่านมีความคิด คำพูด และการกระทำที่ถูกต้องตามไปด้วย นั่นก็คือ...ท่านจะไม่มีความเห็นผิดอย่างรุนแรง จนทำให้ท่านหลุดจากเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
 พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว ย่อมไม่เป็นผู้มีความเห็นผิดอย่างสุดโต่ง
 
อานิสงส์พิเศษประการที่ 9.ได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่เป็นเพศหญิง ไม่เป็นบัณเฑาะก์ ไม่เป็นกะเทย หรือไม่เป็นบุคคลสองเพศที่เรียกว่า อุภโตพยัญชนก หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเกิดมาเป็นบุรุษเพศหรือเพศชายเท่านั้น เนื่องจากบุรุษเพศจะมีรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะของกายมหาบุรุษมากที่สุด (แต่ถึงอย่างไรก็ตามร่างกายของมนุษย์เพศชายทั่วไป ก็ยังถือว่าห่างมากๆกับลักษณะของกายมหาบุรุษ)-และยังเป็นกายที่สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย นั่นก็คือ...ท่านจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีเพศไม่วิบัติ ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
 พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว ย่อมไม่เป็นเพศหญิง บัณเฑาะก์ กะเทย หรืออุภโตพยัญชนก
 
อานิสงส์พิเศษประการที่ 10.ได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านย่อมไม่กระทำอนันตริยกรรม หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง โดยที่ท่านจะไม่พลาดไปกระทำอนันตริยกรรมอย่างแน่นอน เพราะอนันตริยกรรม ถือเป็นครุกรรมหรือกรรมหนักของทางฝ่ายบาปอกุศล ที่จะส่งผลก่อนกรรมอื่นๆ โดยจะทำให้ผู้ที่พลาดพลั้งไปกระทำอนันตริยกรรมต้องตกอเวจีมหานรกในทันทีหลังจากที่เสียชีวิต
 
พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว ไม่ทำอนันตริยกรรม
 
อนันตริยกรรม มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้
 
1. ปิตุฆาต คือ ฆ่าบิดา
 
2.มาตุฆาต คือ ฆ่ามารดา
 
3.อรหันตฆาต  คือ ฆ่าพระอรหันต์
 
4.โลหิตุปบาท คือ ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนทำให้พระโลหิตออก หรือทำให้ห้อพระโลหิต
 
5.สังฆเภท คือ ทำให้สงฆ์แตกแยก
 
        นั่นก็คือ...ท่านจะไม่กระทำบาปหนักดังกล่าว ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 74
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110215-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-18-ประการของพระโพธิสัตว์-2_RIGHT.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:45
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv