ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 83 ปัญญาบารมี

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 83 "ปัญญาบารมี"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
4.ปัญญาบารมี คือ ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริง ซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะมุ่งแสวงหาความรู้เหล่านั้น เพื่อมากำจัดกิเลสอาสวะให้สิ้นไปจากใจ ดังนั้น ปัญญาบารมีจึงถือเป็นบารมีที่สำคัญมากๆบารมีหนึ่งเลยทีเดียว
 
ปัญญาบารมี คือ ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ความเข้าใจ สภาวะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ตามความเป็นจริง
 
        ส่วนทางมาแห่งปัญญาบารมีนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับ ดังต่อไปนี้
 
1.สุตมยปัญญา หมายถึง ความรู้อันเกิดจากการได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ได้ศึกษาความรู้ต่างๆจากสำนักเรียนของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง หรือจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งความรู้ในระดับนี้ ถือเป็นเพียงความรู้ระดับต้นๆเท่านั้น เพราะเป็นความรู้ที่ทรงจำต่อๆกันมา อาจจะมีผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง ดังนั้น จึงต้องมีปัญญาที่สูงขึ้นไปกว่านี้เกิดขึ้นมารองรับ นั่นก็คือ ปัญญาระดับที่สอง...จินตมยปัญญา
 
สุตมยปัญญา หมายถึง ความรู้อันเกิดจากการได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน
 
2.จินตมยปัญญา หมายถึง ความรู้อันเกิดจากการพินิจพิจารณาไตร่ตรองทดลองด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่สำเร็จด้วยการคิด ซึ่งถือเป็นความรู้ระดับกลาง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว...ความรู้ของชาวโลกทั้งหลายจะสูงสุดก็เพียงแค่จินตมยปัญญานี้เท่านั้น แต่เหนือฟ้าก็ยังฟ้าที่กว้างใหญ่กว่า หรืออาจกล่าวได้ว่า “ในสิ่งที่ใช่...กลับมีสิ่งที่ใช่กว่า”-ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่จะมีปัญญาหรือความรู้ที่เหนือกว่าจินตมยปัญญา นั่นก็คือ ภาวนามยปัญญา
 
จินตมยปัญญา หมายถึง ความรู้อันเกิดจากการพินิจพิจารณา ไตร่ตรองทดลองด้วยตนเอง
 
3.ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรู้แจ้ง เป็นความรู้อันเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งถือเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ ที่จะทำให้พระโพธิสัตว์สามารถค้นพบหนทางที่จะนำตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ในที่สุด ดังนั้น ภาวนามยปัญญา จึงถือเป็นความรู้ระดับสูงสุด หากใครมีปัญญาระดับนี้ บุคคลผู้นั้นจะต้องมีจิตที่ใส สว่าง และบริสุทธิ์เป็นอย่างมาก เพราะใจที่ใสสว่างจะนำมาซึ่งความรู้หรือดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ ยิ่งความสว่างของใจไปถึงไหน ความรู้ก็จะไปถึงนั่น และเมื่อความสว่างของใจมากเข้า มากเข้า จนกระทั่ง...ความสว่างนั้น เป็นความสว่างที่สว่างอย่างไม่มีประมาณ บุคคลผู้นั้นก็จะมีดวงปัญญาที่แทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งปวง จนในที่สุด จะสามารถค้นพบความรู้อันประเสริฐ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์ได้ในที่สุด
 
 ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรู้แจ้ง เป็นความรู้อันเกิดจาก การเจริญสมาธิภาวนา
 
        ดังนั้น พระโพธิสัตว์ผู้มุ่งขจัดกิเลสอาสวะ ย่อมมีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนเพิ่มพูนปัญญาบารมีอยู่เสมอ โดยการขวนขวายแสวงหาความรู้ต่างๆจากคนทุกชนชั้น เพื่อจะนำความรู้ที่ได้จากคนเหล่านั้นมากำจัดอาสวกิเลสในตนให้หมดเกลี้ยงไปจากใจ หากแม้จะต้องเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้นแล้ว ท่านก็ยินดีและยินยอมโดยไม่เสียดายชีวิตเลย
 
พระโพธิสัตว์ผู้มุ่งขจัดกิเลสอาสวะย่อมมีความมุ่งมั่น ในการฝึกฝนเพิ่มพูนปัญญาบารมีอยู่เสมอ
 
        ด้วยเหตุนี้เอง การบำเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ จึงอุปมาเหมือนกับพระภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร โดยไม่เลือกว่าหนทางที่บิณฑบาตนั้นจะไปสู่ตระกูลสูง ต่ำ หรือปานกลาง ฉันใด พระโพธิสัตว์ย่อมปรารถนาที่จะไต่ถามผู้รู้อยู่ตลอดกาลเนืองนิตย์ ฉันนั้น
 
การบำเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์จึงอุปมาเหมือน กับพระภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร โดยไม่เลือกว่า หนทางที่บิณฑบาตนั้นจะไปสู่ตระกูลสูง ต่ำ หรือปานกลาง
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 83

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110315-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-ปัญญาบารมี_LEFT.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:58
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv