คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ
 
 
หันทะ  มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ  เส.

  นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน/ ผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ


อิมานิ มะยัง  ภันเต ,วัสสิกะสาฎิกานิ ,ปุญฉะนานิ, ปทีปานิ จะ,ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,วัสสิกะสาฎิกานิ,ปุญฉะนานิ,ปทีปานิ จะ ,
ปะฎิคคัณหาตุ,อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ  จะฯ

คำแปล


ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย,ผ้าอาบน้ำฝน , ผ้าเช็ดตัว,
และโคมไฟทั้งหลายเหล่านี้,แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ ,ผ้าอาบน้ำฝน, ผ้าเช็ดตัว,
และโคมไฟทั้งหลายเหล่านี้,ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน ,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
 
ขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนแสงสว่างและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
คำถวายสังฆทาน พิธีการถวายสังฆทาน ลำดับขั้นตอนในการถวายสังฆทาน
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
 
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าทำวัตรเย็นบทแผ่เมตตา
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/praying/คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:37
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv