คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน
 
 
หันทะ มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส

นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน


อิมานิ มะยัง  ภันเต , ฉัตตานิ , สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,              
ภิกขุสังโฆ,อิมานิ, ฉัตตานิ, สะปะริวารานิ ,
ปะฎิคคัณหาตุ ,อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,  
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล


ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวายร่ม,พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับร่ม, 
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ.
 
คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ
ขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนแสงสว่างและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
คำถวายสังฆทาน พิธีการถวายสังฆทาน ลำดับขั้นตอนในการถวายสังฆทาน
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
 
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าทำวัตรเย็นบทแผ่เมตตา
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/praying/คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 10:54
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv