บทสวดธรรมกายานุสติกถา
 
     
 
  สัพพัง ชิตัง เม พละเดชะจอมไตร  
  นบธรรมกายใส สถิตในนฤพาน  
  อสงไขยหลายล้านโกฏิ รังสิโชตนาการ  
  เชื่อมกายพุทธญาณ กลั่นแก้โลกพ้นโศกตรม  
  กายธรรมงดงามนัก วรลักษโณดม  
  สรรพางค์สง่าสม มหาบุรุษทั้งกายา  
  เกตุบัวตูมใสเด่น กายดั่งเช่นเพชรโสภา  
  รู้แจ้งทั้งโลกา สถิตอยู่ทุกผู้คน  
  กลางกาย ณ ฐานเจ็ด ทางสำเร็จอริยผล  
  หยุดใจในบัดดล กลางกมลละไมละมุน  
  กายธรรมผุดเป็นสาย แผ่ขยายพระพุทธคุณ  
  อู่แห่งทะเลบุญ ยากจะหาใดเปรียบปาน  
  กายธรรมเป็นธรรมขันธ์ มิแปรผันนิรันดร์กาล  
  เป็นอัตตาแหล่งสราญ ที่ระลึกและพึ่งพา  
  รวมแปดหมื่นสี่พัน ธรรมขันธ์อภิญญา  
  จรณะพร้อมวิชชา ปฏิสัมภิทาญาณ  
  สมบัติพระจักรพรรดิ ไม่ถ้วนรัตน์มหาศาล  
  มณีทิพย์ท่วมพิมาน แดนสราญผองเทวา  
  เมื่อเทียบธรรมรส สุขทั้งหมดสามโลกา  
  ดังธุลีในนขา บ่ปานเทียบพระธรรมกาย  
  ด้วยเดชะสรรเสริญ สุเจริญมิเสื่อมคลาย  
  ขอพรพระธรรมกาย แผ่ขยายกลางใจชน  
  รู้แจ้งวิชชาเลิศ ให้ประเสริฐด้วยมรรคผล  
  ทิพย์ธรรมทั่วแดนดล ตามป้องปกดังแก้วตา  
  โลกียอริยทรัพย์ คณานับทุกชีวา  
  ติดกลางดวงธรรมา ประสบสุขทุกกัลป์กาล  
  เปี่ยมด้วยบุญฤทธิ์ กลั่นพิชิตพญามาร  
  เป็นสมุจเฉทประหาณ บรรลุถึงที่สุดธรรม ฯ  
       
 
   
     
   
   
   
่านหนังสือสวดมนต์ ออนไลน์
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/praying/dhammakaya_praying.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 10:59
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv