วัดพระธรรมกาย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
 
 
     สังคมไทยในอดีต เป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนทำไร่ ทำนา จึงอยู่ประจำถิ่น ในยุคนั้นวัดคือศูนย์กลางชุมชน เป็นทั้งที่ประชุมคน โรงเรียน โรงแรม สาล สถานบันเทิง พระไม่ต้องออกไปชวนคนเข้าวัด เพราะเขามาวัดอยู่แล้ว

    แต่ในปัจจุบันเป็นยุคอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสาร ผู้คนมีการย้ายถิ่นฐานกันมาก มาเรียน และหางานทำในเมือง ในชนบทเหลือเพียงคนแก่และเด็ก วัดวาอารามจึงอ่อนกำลังลง

    ส่วนวัดในเมืองแม้จะมีประชากรรอบวัดมากขึ้น แต่ก็ไม่คุ้นเคยกับวัด บางคนบ้านอยู่ติดกับวัดมาเป็นสิบปี ยังไม่เคยเข้าวัดทำบุญเลย ยิ่งมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมากเท่าไหร่ ทั้งโรงแรม สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว สถานพักผ่อนหย่อนใจ วัดก็ยิ่งห่างจากชุมชนมากขึ้นเท่านั้น
 

    หากพระมัวตั้งรับอยู่ในวัดคนก็จะไม่มาวัด นอกจากตอนมีพิธีกรรมตามประเพณี หรือมางานศพงานเทศกาลต่างๆ เท่านั้น วัดจำนวนมากจึงพยายามดึงคนเข้าวัด โดยอาศัยมหรสพ ดูหมอ ใบ้หวย พิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆ ซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง สถานภาพของพระภิกษุจากเดิมที่เคยเป็นผู้นำทางความคิดของสังคมจึงตกต่ำลง คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยคิดว่า ตนมีความรู้ มีประสบการณ์มากกว่าพระสงฆ์ ผลคือ ประชาชนค่อยๆ เหินห่างจากวัด ห่างไกลจากศีลธรรม  เหลือผู้ที่ยังร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้างเพียง 64 เปอร์เซนต์ อีก 25 เปอร์เซนต์เป็นชาวพุทธแต่ชื่อ อีก 6 เปอร์เซนต์เป็นศาสนาอื่น ที่ยังตื่นตัวอยู่บ้างเหลือแค่ 5 เปอร์เซนต์เท่านั้น

     วัดใหญ่กลางกรุงบางแห่งมีประชากรรอบวัดนับแสนคน แต่มีคนมาถือศีลเข้าวัดวันพระไม่ถึง 10 คน ศาสนาอื่นก็รุกหนัก หากปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พระและชาวพุทธก็จะน้อยลง วัดจะร้างมากขึ้น พระพุทธศาสนาจะเสื่อมลง จนอาจสูญสิ้นไปจากประเทศไทย เหมือนในอินเดีย และบางประเทศ


ทางแก้ คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก


     ในครั้งพุทธกาล หลังตรัสรู้ธรรมได้ราว 5 เดือน พระพุทธเจ้าได้ประชุมพระอรหันต์ 60 รูปแรกของโลก และทรงประทานโอวาทความตอนหนึ่งว่า

     “ ...ภิกษุทั้งหลาย เธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก...”

     จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พระองค์ไม่ได้ให้พระนั่งรอคนมาเข้าวัด แต่ให้รุกออกไปให้ธรรมะกับประชาชน แม้พระองค์เอง ก็ทรงทำอย่างนั้นเหมือนกัน พระพุทธศาสนาขยายไปทั่วชมพูทวีปด้วยการเผยแผ่เชิงรุกนี่เอง


ตัวอย่างการเผยแผ่เชิงรุกของวัดพระธรรมกาย

1. การจัดตักบาตรพระ 2 ล้านรูป

 
     หากไม่มีกิจกรรมชาวพุทธก็จะเฉา ต้องมีกิจกรรมจึงจะคึกคัก กิจกรรมที่ทำได้ง่ายคือการตักบาตร วัดพระธรรมกายจึงประสานพระสังฆาธิการและชวนสาธุชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ จัดตักบาตรพระร่วมกัน คราวละพันรูปบ้าง หมื่นรูปบ้าง เพื่อปลุกกระแสชาวพุทธให้ตื่นตัว
 


2. การบวชพระแสนรูป

     ขณะนี้จำนวนพระภิกษุสามเณรลดลงเรื่อยๆ วัดร้างจึงเพิ่มมากขึ้น วัดที่ไม่มีพระอยู่เลย มี 5,900 วัด ที่ยังไม่ร้างแต่ใกล้ร้าง คือ เหลือพระหลวงตาอายุมาก อยู่เพียงวัดละ 1-2 รูป อีกเกือบ 2 หมื่นวัด

     ทางแก้คือ การจัดบวชพระคราวละแสนรูป ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละ 2 รุ่น ในช่วงภาคฤดูร้อนรุ่นหนึ่ง และช่วงเข้าพรรษาอีกรุ่นหนึ่ง หลังอบรมผู้ที่มีจิตศรัทธาบวชต่อไม่สึก ก็ให้ไปช่วยกันพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
 


3. การสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะในหมู่เยาวชน

 
     เยาวชนคืออนาคตของชาติและพระพุทธศาสนา แต่เด็กรุ่นใหม่ไม่คุ้นกับพระ ไม่คุ้นกับวัด ห่างเหินพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย ทางวัดจึงสนับสนุนโครงการเด็กดีวีสตาร์ปีละล้านคน เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี โดยให้ทำการบ้าน 10 ข้อ เช่น ให้กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอน ตื่นเช้าเก็บผ้าห่มเครื่องนอนให้เรียบร้อย สมาทานศีล 5 ทุกวัน ออมทรัพย์ทุกวัน จับดีครูและเพื่อน ช่วยงานบ้านทุกวัน เป็นต้น เพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเยาวชน
 

4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศ

     ถ้าพุทธอยู่แต่ในอินเดีย เมื่อพุทธสูญจากอินเดีย ก็เท่ากับสูญจากโลกนี้ แต่เพราะมีการเผยแผ่พุทธไปสู่นานาประเทศ จึงยังคงมีพระพุทธศาสนาสืบทอดถึงปัจจุบัน เราจึงมีหน้าที่ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาอารยประเทศด้วย

     วัดพระธรรมกายได้ส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ยังประเทศต่างๆ ปัจจุบันมีวัดสาขา 81 แห่งใน 31 ประเทศ มีโครงการบวชพระนานาชาติเป็นประจำทุกปี แยกกลุ่มอบรมด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
 


     ชาวไทยเรามีรากฐานผูกพันกับพระพุทธศาสนากว่าสองพันปี แม้ผู้ที่ไม่ค่อยได้ถือศีล นั่งสมาธิ ก็มีความรักผูกพันพระพุทธศาสนา ถ้าชาวพุทธที่แอคทีฟ ทั้งพระทั้งโยม สามัคคีร่วมใจกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก พระพุทธศาสนาจะพลิกฟื้นรุ่งเรืองขึ้นในประเทศไทยได้อีกครั้งแน่นอน และจะขยายสู่นานาอารยประเทศ ศีลธรรมความสงบร่มเย็นจะกลับคืนมาสู่โลก

     ภาพกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้น เป็นการเผยแผ่เชิงรุกเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นำศีลธรรมกลับคืนมาสู่สังคมนั่นเอง

* ข้อมูลจากพระธรรมเทศนา พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/วัดพระธรรมกาย-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก.html
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 23:30
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv