พรปีใหม่ 2561 สมเด็จพระสังฆราช


สติมโต สทา ภทฺทํ
คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อ เทอญ
ขออำนวยพร

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 
 
 
รวมพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
พรปีใหม่ 2561 สมเด็จพระสังฆราช
พรปีใหม่ 2561 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/601221-พรปีใหม่-2561-สมเด็จพระสังฆราช.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:43
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv