ธรรมะวันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก EarthDay 
 
 
วันคุ้มครองโลกนี้ ให้เราคุ้มครองตัวของเรา โดยสร้างความงาม 3 ประการ  คือ
    1. กลฺยาณสีโล มีศีลงาม คือ มีศีล 5 เป็นนิจศีล เพราะศีล 5 นี่แหละ เป็นเครื่องคุ้มครองโลก
    2. กลฺยาณธมฺโม มีธรรมงาม คือ ความมีเมตตากรุณา ประกอบสัมมาชีพ รักษาทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ทำร้ายแย่งชิงคนรัก ลูกเมียผู้อื่น มีความสัตย์ พูดไพเราะอ่อนหวาน เป็นคำสุภาษิต มีสติรอบคอบ
    3. กลฺยาณปญฺโญ มีปัญญางาม คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ว่าเป็นเหตุดีจึงทำ เป็นเหตุชั่วจึงไม่ทำ
    จงสร้างความงาม 3 ประการนี้ ให้เกิดมีขึ้นในตัวของเรา หากท่านใดมีความงาม 3 ประการนี้อยู่แล้ว ก็ขออนุโมทนา และขอให้แผ่ขยายกว้างออกไปถึงประชาชนทั้งหลาย จึงจะได้ชื่อว่าคุ้มครองโลก

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
22 เมษายน พ.ศ.2556
 
 
    วันคุ้มครองโลกนั้น ดูแคบๆ ก็คือตัวของเรา ให้พิจารณาตัวของเรา ไม่ต้องดูที่อื่นที่ไกล ดูตัวของเราเอง เพราะตัวเราเองก็เป็นโลกอันหนึ่ง คุ้มครองตัวของเราได้แล้ว โลกก็อยู่เย็นเป็นสุข โลกก็มีความสุขความเจริญ 
     การจะคุ้มครองตัวของเรานั้น อาตมาขอบอกให้ทุกท่านสร้างความรัก ความงาม ให้เกิดในตัวของเรา ขอให้ทุกคนสร้างความงามให้เกิดขึ้นในตัวของเราทุกคน และเมื่อนั้นโลกก็อยู่เย็นเป็นสุข

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
22 เมษายน พ.ศ.2556
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/610421-ธรรมะวันคุ้มครองโลก.html
เมื่อ 22 มกราคม 2562 18:04
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv