สวมชุดขาว
บูชามหาปูชนียาจารย์

สวมชุดขาวล้วนเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี
(หลวงปู่ สด จนฺทสโร)
ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ
 
 
      ภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมอันดีงามนี้ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา                                      
 
  พระผู้พลิกฟื้นวัฒนธรรมชาวพุทธ

     พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพลิกฟื้นวัฒนธรรมการสวมชุดขาวมาวัดให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้น ตลอดเวลาในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงได้รณรงค์ให้สาธุชนสวมชุดขาวมาวัดอย่างต่อเนื่อง ตราบกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยเล็งเห็นว่า ถ้าชาวพุทธทุกคนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาวัด ย่อมเป็นสัญญาณอันเป็นมงคลว่า พุทธศาสนิกชนยังคงเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัย และยังคงยึดมั่นในการประพฤติปณิบัติตนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไปอีกนานนับพันปี
 
      จากวัฒนธรรมชาวพุทธ สู่วัฒนธรรมของชาวโลก

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ทุ่มแรงกายแรงใจ กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ด้วยความยากลำบากเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นบุญสถานที่เป็นศรีสง่าของชาวพุทธ บัดนี้การก่อสร้างศาสนสถานสำคัญภายในวัดใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว  ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ วัดพระธรรมกายกำลังจะกายเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญนับล้านจากทั่วโลก
      ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สาธุชนทุกท่านในฐานะเจ้าของวัดจะต้องช่วยกันสถาปนาวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมชุดขาวมาวัดอย่างพร้อมเพียง เพื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นระเบียบงดงาม และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ให้สมกับการเป็น "บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์" ของชาวโลก
      การสวมชุดขาวมาวัดจึงเป็นบุญพิเศษเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ผู้ที่มาในภายหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามนี้ขยายไปทั่วโลกพร้อมๆ กับวิชชาธรรมกาย จนกระทั่งกลายเป็น   "วัฒนธรรมของชาวโลก" ได้อย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต


***********************************************************************************

 
สวมชุดขาว
บูชามหาปูชนียาจารย์
 
 
 
     บัดนี้ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ได้เปิดให้สาธุชนทุกท่านเข้าไปกราบสักการะรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุดของเหล่าลูกหลานและศิษยานุศิษย์ทุกคน ในฐานะที่ได้เมตตาสั่งสอนให้รู้จักกับ"ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 " อันเป็นต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานที่มีผยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนจะได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวทุกครั้งเมื่อเข้าไปกราบไหว้สักการะรูปหล่อทองคำของท่านและปฏิบัติธรรมภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ครบบริบูรณ์ทั้งกาย วาจา ใจอันเป็นการปฏิบัติบูชาบุคคลผู้ควรบูชาอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ และเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดประการหนึ่งแก่ตัวเราอีกด้วย     จึงขอเรียนเชิญลูกหลานหลวงปู่ทุกคนได้ช่วยกันเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เชิญชวนและชี้แจงให้ผู้มีบุญที่มากราบสักการะรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าสู่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบุญพิเศษ ที่จะทำให้สาธุชนได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้ท่านคอยปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ให้มลายหายสูญ ให้ชีวิตของเราทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และได้ติดตามหลวงปู่สร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม****************************************************************************************

  คลิกฟังความสำคัญของการสวมชุดขาวมาวัด

โอวาทโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ให้ไว้ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2550

***********************************************************************************
อานิสงส์ของการแต่งกายชุดขาวสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
 
๑. ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติธรรม
๓. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๔. ทำให้เป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเกรงใจ
๕. ทำให้เป็นผู้ที่ได้เกิดในตระกูลสูง
๖.ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
๗. ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวม ระวังยิ่งๆยิ่งไป
๘. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย
๙. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 
 
ประเภทชุดอุบาสิกา


ประเภทชุดอุบาสกและชุดอุบาสิกาที่ถูกต้อง
ประเภทชุดอุบาสกและชุดอุบาสิกาที่ถูกต้องและอนุญาติให้เข้ามหาวิหารฯสี

สีขาวทั้งชุด ไม่มีสีอื่นปะปน ไม่มีลวดลาย-สัญลักษณ์ต่างๆ และไม่ใช่ชุดสีครีม หรือชุดสีขาวที่ใช้มานานแล้วจนเก่าและมีสีหมองคล้ำ


***********************************************************************************

ประเภทกางเกงที่ไม่เหมาะสม
แบบของกางเกงสุภาพ คือ กางเกงที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. กางเกงขาสั้น
2. กางเกง 3 ส่วน
3. กางเกงเอวต่ำ
4. กางเกงรัดรูป
5. ผ้าบาง
 
 

 
 
 


 
***********************************************************************************

 
ประเภทกระโปรงที่ไม่เหมาะสม

แบบของกระโปรง หรือ ผ้าถุงทรงสุภาพ คือกระโปรงหรือผ้าถุงที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. กระโปรงยาวไม่ถึงครึ่งแข้ง
2. กระโปรงผ่าเหนือเข่าขึ้นไป
3. ผ้าบาง
 
 
****************************************************************************************


ประเภทเสื้อที่ไม่เหมาะสม
แบบของเสื้อสุภาพ คือเสื้อที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. เสื้อรัดรูป หรือ รัดอก
2. เสื้อบางเห็นชุดด้านใน
3. เสื้อแขนกุดหรือแขนสั้นมาก คือ สั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของท่อนแขนด้านบน
4. เสื้อคอกว้าง หรือ คอลึก
5. เสื้อเอวลอย หรือ ชายเสื้อสั้น
6. เสื้อจักรแก้วทุกเวอร์ชั่น

****************************************************************************************

 
 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/white_dressing.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:11
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv