การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการเรียนภาษาบาลี

ภาษาบาลี
 
      1. พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมด้วยภาษาบาลี และพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็บันทึกด้วยภาษาบาลี  ในฐานะพุทธบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาหลักภาษาบาลี เพื่อเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา

     2. คนไทยรับภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทยมากมาย ทั้งศัพท์วิชาการ ศัพท์ศาสนา ศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่ รวมทั้งชื่อของบุคคล สถานที่ต่างๆ   การเรียนภาษาบาลีจึงเป็นประโยชน์ในการเข้าใจและบัญญัติศัพท์เหล่านี้ด้วย

     3. ได้รับความรู้ในเรื่องภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะภาษาบาลี เพื่อจะได้แปลภาษาบาลีได้อย่างถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน และเข้าใจภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ภาษาบาลีและสันสกฤตมีความสำคัญอย่างไร
ภาษาบาลี สันสกฤตคืออะไร ศึกษาไปเพื่ออะไร
การเรียนบาลีและสอบบาลีสนามหลวง
กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2554
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2554
ถ่ายทอดสดการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554
 


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไร.html
เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 16:42
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv