โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565 อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - 7 มีนาคม พ.ศ.2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-831-1234 https://dmc.tv/a28560

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 2 ก.ย. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 2223 ]
 
โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565
 
อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566
 


 

หลักการและเหตุผล

     แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทยเกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

    คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคนถึงเวลาแล้วที่พุทธบริษัทจะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทยดังเช่นบรรพกาล

    วัดพระธรรมกาย จึงร่วมกับองค์การพุทธโลก อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย ฯ จัด “โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี พุทธศักราช 2565 ” ขึ้น

 
วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อนฝ่าวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
    2. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
    3. เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป
    4. เพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชของชายไทย ให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งบรรพกาล
    5. เพื่อเปิดโอกาสให้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์

 
เป้าหมาย ผู้อุปสมบทจากทั่วประเทศไทย จำนวน 2,500 รูป โดยคุณสมบัติ ผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

    1. เป็นชายแท้อายุ 20 ปี ขึ้นไป
    2. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจ าตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง
    3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
    4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
    5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
    6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

    1. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
    2. องค์การพุทธโลก
    3. ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
    4. คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
    5. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ
    6. ภาคีเครือข่ายฯ
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. เป็นมหากุศลให้กับตัวเอง ครอบครัว และสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา
    2. สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย
    3. ผู้เข้าอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรม และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
 
 
กำหนดการ

    รายงานตัว : ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
     พิธีปลงผม : วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
     พิธีขอขมา : วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
     ธรรมทายาทจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย : วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
     พิธีบรรพชา : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย
 
     พิธีอุปสมบท : วันพฤหัสบดีที่ 1- วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ วัดพระธรรมกาย / วัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
     พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ : วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย
 
     เดินธรรมยาตรา : วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566
 
     ปฏิบัติธรรมพิเศษ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 
     ร่วมงานบุญวันมาฆบูชา : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566
 
     จบโครงการ : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566

 
หลักฐานการสมัครบวช

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. หลักฐานการศึกษา

 
คุณสมบัติของผู้บวช

     1. เป็นชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)
     2. ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
     3. มีอายุ 20 - 50 ปี
     4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
     5. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ และน้ำหนักไม่มากจนเป็นอุปสรรคอบรม
     6. ต้องไม่ติดยาเสพ สุรา และบุหรี่
     7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
     8. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
     9. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
     10. เป็นผู้มีวินัย อดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
     11. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรม
     12. ไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม (คณะกรรมการจะพิจารณาในวันสมัคร)
     13. ท่องคำขานนาคได้

 
ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

     1. ชุดอบรมธรรมยาท สีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด
     2. เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาว ไม่ลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
     3. ของใช้ส่วนตัว เช๋น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย
     4. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
     5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
     6. ผ้าห่มสีเหลือง จำนวน 1 ผืน
     7. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย 4 ใบ
     8. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่

 
ของที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการอบรม

     1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
     2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
     3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆ ทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บ ข้อมูลทุกประเภท และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
     4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
     5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
     6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านั้นแทนท่านระหว่างการอบรม


 
ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

     1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ
     2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
     โทร.02-831-1234
 
 
ศูนย์ประสานงานโครงการ : วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานโครงการอุปสมบท

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด (77 จังหวัด)

 

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการครบ 138 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
      กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565)
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565
      พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ - สามเณร (วันที่ 4 กันยายน พ.ศ 2565)
      พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 28
      กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์
      กำหนดการวันธรรมชัย วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565
      พิธีถวายคิลานเภสัช และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565
      กำหนดการวันสมาธิโลก (ออนไลน์) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565
      กิจกรรมสัปดาห์วันสมาธิโลก ประจำปี 2565 (ชิงทุนการศึกษากว่า 9 รางวัล)
      กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
      เปิดรับสมัครทีมงาน DMC.tv ในหลายตำแหน่ง