โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563 เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน https://dmc.tv/a25691

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 13 ม.ค. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 7337 ]

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนชาย อายุตั้งแต่ 10 - 18 ปี (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน)
 
อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ปิดเทอม เติมธรรม
มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ

 
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

     การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป
 
 
วัตถุประสงค์
 
     1. เพื่อปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคี ในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง
 
     2. เพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย
 
     3. เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่
 
     4. เพื่อสร้างภุมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม
 
     5. เพื่อตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างภาคภูมิ
 
    6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

    - เป็นชายแท้ อายุ 10 - 18 ปี
    - ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
    - มีสุขภาพแข็งแรง
    - ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

กำหนดการ
 
    - รายงานตัวที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ  วันอาทิตย์ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563
    - เข้าโครงการ                                        วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
    - พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย             วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563
    - ร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลก                   วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
    - พิธีปิดอบรม ณ วัดพระธรรมกาย            วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
    - ร่วมกิจกรรมบุญที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ / พิธีลาสิกขา    วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ .2563
 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

    โทร. 02-831-1234
 
 
 
สิ่งที่สามเณรจะได้เรียนรู้จากโครงการ
 

 

 

 

 

พุทธประวัติ
ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

 

สมาธิ(Meditation)เบื้องต้น
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการฝึกสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ บทฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันรวมทั้งหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเบื้องต้นในการทำสมาธิ

 

 

 

 

เดินบิณฑบาต
กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์

   

 

 

 

 

สวดมนต์
การกล่าวคำบูชาสรรเสริญ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์

 

 

 

 

การรักษาสุขภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ความสำคัญของนิสัยต่อการรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกาย

 

 

 

 

โทษภัยอบายมุข
รู้ถึงเหตุแห่งความเสื่อม เห็นถึงภัยจากอบายมุขที่พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นจากอบายมุขเหล่านี้

 

 

 

 

 

พระคุณพ่อแม่
เรียนรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ รู้จักการตอบแทนพระคุณ และการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิด ผู้เป็นครูคนแรกของลูก และเปรียบเสมือนพระพรหมของลูกด้วย

 

 

 

 

 

มารยาทชาวพุทธ
หลักการและวิธีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพื่อใช้ในการฝึกฝนพัฒนานิสัยของชาวพุทธ และข้อควรปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย รวมถึงการปฏิบัติศาสนพิธีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

กฏแห่งกรรม
ศึกษาองค์ประกอบสำคัญของกฏแห่งกรรม ประเภทของกรรมและการให้ผลของกรรม และศึกษากฏแห่งกรรมผ่านเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

การรักษาศีล
ศึกษาองค์แห่งศีล เป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็นความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

 

 

 

 

การทำงานเป็นทีม
เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม บทบาท ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็นทีม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

 

 

 

 

หน้าที่พลเมืองดี
เรียนรู้หลักในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมือง

 
สิ่งที่จะได้จากการบวชสามเณร
 
 
 
ความประทับใจจากการบวชสามเณร
 
 

เบอร์โทรติดต่อโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

ที่ จังหวัด

ชื่อ-ฉายา

เบอร์โทร
1 สมุทรปราการ พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก

089-6699103

2 กรุงเทพฯ พระมหาสุพจน์ สุวโจ

083-2431800

3 อยุธยา พระธีรพงษ์ ธีรวํโส

095-4907246

4 ลพบุรี พระวัชระ ฐิตสํวโร

088-2278147

5 ปทุมธานี พระศรีรัตน์ โชติรตโน

086-8142144

6 ชัยนาท พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

085-0454625

7 นครปฐม พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต

083-5406653

8 นนทบุรี พระกล้า จิตฺตรกฺโข

083-5406402

9 สระบุรี พระไพศาล โชติญาโณ

081 4316399

10 สิงห์บุรี พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร

065-3956388

11 อ่างทอง พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร

065-3956388

12 ราชบุรี พระมหาไสว สุวณฺณภาโส

086-4936636

13 กาญจนบุรี พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส

083-5406605

14 ประจวบคีรีขันธ์ พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก

089-7940305

15 สุพรรณบุรี พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว

083-5406604

16 สมุทรสงคราม พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก

086-766-8240

17 สมุทรสาคร พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก

083-540-8077

18 เพชรบุรี พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ

062-824-6397

19 จันทบุรี พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ

081-5754373

20 ระยอง พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ

086-3223496

21 ปราจีนบุรี พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ

082-4509913

22 สระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล

083-5404623

23 ตราด พระมหาวันชนะ ญาตชโย

089-7700821

24 ฉะเชิงเทรา พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม

086-4770829

25 นครนายก พระจิรศักดิ์ จิรรตโน

089-7771132

26 ชลบุรี พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข

081-5369399

27 สุราษฎร์ธานี พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์

081-6293128

28 ภูเก็ต พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต

085-062-8888

29 ชุมพร พระพันดิษฐ์ ยติวํโส

089-470-3368

30 ระนอง พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล

089-439-3929

31 นครศรีธรรมราช พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร

082-332-4596

32 กระบี่ พระศศิพงศ์ สิริรตโน

093-678-3457

33 พังงา พระมหาทวี อินฺทโชโต

084-556-2609

34 ตรัง พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ

081-596-6833

35 ปัตตานี พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก

085-0809184

36 สงขลา พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน

093-678-3457

37 ยะลา พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ

081-478-2699

38 นราธิวาส พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ

084-300-9995

39 สตูล พระประกิจ ปโยโค

087-394-1431

40 พัทลุง พระบัญชา ปญฺญาวโส

087-226-6142

41 แพร่ พระมหา ธนาวิทย์ ธนวิชฺโช

086-5566314

42 เชียงราย พระวินัย ฐิตวินฺโย

089-7771132

43 แม่ฮ่องสอน พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน

081-5301954

44 เชียงใหม่ พระครูวาปีวรมานิต

062-4057072

45 ลำพูน พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ

086-4550592

46 ลำปาง พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต

083-5404877

47 น่าน พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส

083-5404602

48 พะเยา พระมหา อัศนัย วิสฺสุตชโย

084-6975015

49 นครสวรรค์ พระทุเรียน

099-4141582

50 ตาก พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก

085-1322048

51 กำแพงเพชร พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

089-7469083

52 สุโขทัย พระบุญส่ง สุธมฺโม

-

53 พิษณุโลก พระยอ สุทธจิตฺโต

082-3584741

54 พิจิตร พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน

081-9736974

55 อุตรดิตถ์ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

089-7874546

56 เพชรบูรณ์ พระสมคิด สีลคุตฺโต

089-4045272

57 อุทัยธานี พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม

089-7777792

58 นครราชสีมา พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน

091-8617232

59 อุดรธานี พระมหาสุพล สุพโล

081-6722276

60 ชัยภูมิ พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท

081-5926631

61 หนองคาย พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส

064-5246959

62 มุกดาหาร พระมหาธีระ นาถธมฺโม

081-3003580

63 อุบลราชธานี พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต

081-4206772

64 สกลนคร พระเชิด กญฺตปญฺโย

081-5645204

65 บุรีรัมย์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร

085-4154455

66 สุรินทร์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร

085-4154455

67 อำนาจเจริญ พระอนุชา อภิชาโต

083-1281854

68 บึงกาฬ พระชานนท์ ชานนฺโท

088-5047977

69 ร้อยเอ็ด พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก

083-5406367

70 มหาสารคาม พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต

083-5406416

71 เลย พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล

085-1845734

72 ขอนแก่น พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย

083-6669960

73 ศรีสะเกษ พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส

089-6280112

74 กาฬสินธุ์ พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร

089-7756779

75 นครพนม พระมหากมลชัย กมโล

083-3607170

76 ยโสธร พระมหาธานนท์ เวคชโย

088-6475888

77 หนองบัวลำภู พระภูวนาถ ฉนฺทสโร

087-8568806

ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  02-831-1234
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย 2564
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
      โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25
      โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6
      โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564
      โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
      โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน 2564
      โครงการบรรพชาและอุปสมบท​หมู่ วัน​คุ้มครอง​โลก​ 2564
      กำหนดการวันมาฆบูชา 51 ปี วัดพระธรรมกาย
      พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์
      กำหนดการงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ (ออนไลน์) ผ่าน ZOOM
      ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564