โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25

โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25 (มัธยมศึกษา) อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a25785

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 4 ก.พ. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 1544 ]

โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25 (มัธยมศึกษา)
 
อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
 
 
    เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

     โครงการ อบรมสามเณร “มัชฌิมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ(Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

กำหนดการอบรม

    วันเข้าวัด     วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

    วันปลงผม    วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์

    วันผู้ปกครองมอบผ้าไตร   วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

    วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

    วันฉลองสามเณรใหม่   วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

    สิ้นสุดการอบรม           วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

    1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ)
 
    2.) ผ่านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ภาคปกติ
 
    3.) มีอายุ 13 ถึง 17 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)
 
    4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
 
    5.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพสามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
         นั่งพับเพียบเป็นเวลานานและมีน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
 
    6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
 
    7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
 
    8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก
          โรคหัวใจ เบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
 
    9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
 
    10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
 
    11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสุตรการอบรมฯ
 
    12.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบลอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
 
    13.) สามารถท่องคำขานนาคได้

คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น
“และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”

 
วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

    นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช) ณ ห้องสัมมนา SPD 2E ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล ในเวลา 13.00-16.00 น. ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องทำขานนาคมาให้พร้อม เพื่อทำการสอบท่อง)

    ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
    ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (วันมาฆบูชา)
 
    ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 (เฉพาะ 1 มี.ค. รับสมัครที่ห้อง SPD 7E)
 
    ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
 
    ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

*** ถ้าเต็มจำนวนก่อน จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนดไว้***

 
หลักฐานการสมัคร

    1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ
 
    2.) สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 
    3.) มีค่าลงทะเบียน (สำหรับเป็นค่าชุด และอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการอบรม
         ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทร.  083-443-3000, 086-077-6000, 092-779-2000


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ขอเชิญร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตรา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
      ฉลองครบรอบ 11 ปี วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
      ขอเชิญร่วมอนุโมทนา กิจวัตรธรรมยาตราออนไลน์
      กิจกรรมธรรมยาตราปีที่ 9 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
      สัมมนาสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
      วัดพระธรรมกายชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลรับศักราชใหม่ แบบ New Normal
      วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช ประจำปี 2563
      พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
      พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2563
      ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก"
      พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26
      พิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง
      โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related