โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย 2562

ปี พ.ศ. 2562 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย มีโครงการบวช 10 โครงการ โครงการบวชพระและสามเณร ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน สะดวกโครงการไหนก็มาบวชกันนะ ... https://dmc.tv/a24570

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8 มี.ค. 2562 ] - [ ผู้อ่าน : 16095 ]

 

โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย พ.ศ. 2562

     ปี พ.ศ. 2562 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย มีโครงการบวช 10 โครงการ โครงการบวชพระและสามเณร ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน สะดวกโครงการไหนก็มาบวชกันนะ ... เพื่อ สั่งสม เนกขัมมะบารมี กันไปทีละชาติ ๆ เป็นบุญให้กับตัวเอง พ่อแม่ และหมู่ญาติทั้งหลาย (คลิกตามภาพโครงการนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก เฟส 1
(อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก เฟส 2
(อบรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

 
โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 47
(อบรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 
 
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน.- วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ..2562)


โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562)


โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 24 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)


โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 8
( อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562)


โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 7
(อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -  วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562)
 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 4
(อบรมระหว่างที่ 31 มีนาคม - วันที่  28 เมษายน พ.ศ. 2562)
 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2562
(รับตั้งแต่สมัครวันนี้ ถึง พฤหัสบดี 28 มี.ค. 2562)
 

     *** โดยโครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก เฟส 1, เฟส 2, และ โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 47 จัดพิธีบรรพชา ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
 
     *** โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 ภาคฤดูร้อน, โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 24 ภาคฤดูร้อน, โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 8, โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 7 และ โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา  จัดพิธีบรรพชา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562
 
     *** โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2562 สอบถามกำหนดการจากศูนย์อบรมประจำพื้นที่


"ปิดเทอมนี้ ชวนบุตรหลานบวช ศึกษาธรรมะ พัฒนาตนเอง
ปลูกฝังความกตัญญู รับสมัคร ป.4 –  จนถึงนิสิตนักศึกษา"
 

เบอร์โทรติดต่อโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

ณ ศูนย์ส่งเสรืมศีลธรรมทั่วไทย

 
ที่ จังหวัด ชื่อ - ฉายา เบอร์โทร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
อยุธยา
ลพบุรี
ปทุมธานี
ชัยนาท
นครปฐม
นนทบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ตราด
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ชุมพร
ระนอง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ตรัง
ปัตตานี
สงขลา
ยะลา
นราธิวาส
สตูล
พัทลุง
แพร่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
น่าน
พะเยา
นครสวรรค์
ตาก
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
พิจิตร
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
อุทัยธานี
นครราชสีมา
อุดรธานี
ชัยภูมิ
หนองคาย
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
สกลนคร
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อำนาจเจริญ
บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
เลย
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
กาฬสินธุ์
นครพนม
ยโสธร
หนองบัวลำภู
พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก
พระมหาสุพจน์ สุวโจ
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส
พระวัชระ ฐิตสํวโร
พระศรีรัตน์ โชติรตโน
พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม
พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต
พระกล้า จิตฺตรกฺโข
พระไพศาล โชติญาโณ
พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร
พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร
พระมหาไสว สุวณฺณภาโส
พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส
พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว
พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก
พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก
พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ
พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ
พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ
พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ
พระประจักษ์ ชยมงฺคโล
พระมหาวันชนะ ญาตชโย
พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม
พระจิรศักดิ์ จิรรตโน
พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข
พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์
พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต
พระพันดิษฐ์ ยติวํโส
พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล
พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร
พระศศิพงศ์ สิริรตโน
พระมหาทวี อินฺทโชโต
พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ
พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก
พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน
พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ
พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ
พระประกิจ ปโยโค
พระบัญชา ปญฺญาวโส
พระมหา ธนาวิทย์ ธนวิชฺโช
พระวินัย ฐิตวินฺโย
พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน
พระครูวาปีวรมานิต
พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ
พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต
พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส
พระมหา อัศนัย วิสฺสุตชโย
พระทุเรียน
พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก
พระพิทักษ์ คุณารกฺโข
พระยอ สุทธจิตฺโต
พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน
พระอรรถชาติ อตฺถชาโต
พระสมคิด สีลคุตฺโต
พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม
พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน
พระมหาสุพล สุพโล
พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท
พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส
พระมหาธีระ นาถธมฺโม
พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต
พระเชิด กญฺตปญฺโย
พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร
พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร
พระอนุชา อภิชาโต
พระชานนท์ ชานนฺโท
พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก
พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต
พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล
พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย
พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส
พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร
พระมหากมลชัย กมโล
พระมหาธานนท์ เวคชโย
พระภูวนาถ ฉนฺทสโร
089-6699103
083-2431800
095-4907246
088-2278147
086-8142144
085-0454625
083-5406653
083-5406402
081 4316399
065-3956388
065-3956388
086-4936636
083-5406605
089-7940305
083-5406604
086-766-8240
083-540-8077
062-824-6397
081-5754373
086-3223496
082-4509913
083-5404623
089-7700821
086-4770829
089-7771132
081-5369399
081-6293128
085-062-8888
089-470-3368
089-439-3929
082-332-4596
093-678-3457
084-556-2609
081-596-6833
085-0809184
093-678-3457
081-478-2699
084-300-9995
087-394-1431
087-226-6142
086-5566314
089-7771132
081-5301954
062-4057072
086-4550592
083-5404877
083-5404602
084-6975015
099-4141582
085-1322048
089-7469083
082-3584741
081-9736974
089-7874546
089-4045272
089-7777792
091-8617232
081-6722276
081-5926631
064-5246959
081-3003580
081-4206772
081-5645204
085-4154455
085-4154455
083-1281854
088-5047977
083-5406367
083-5406416
085-1845734
083-6669960
089-6280112
089-7756779
083-3607170
088-6475888
087-8568806

ติอต่อสอบถาม สมัครบวช ได้ที่
 
02-831-1234

 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการอบรมสมาธิแก้ว รุ่นที่ 58
      พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 8
      พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
      โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง
      ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย
      กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
      ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3"
      ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 25
      ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
      กำหนดการวันคล้ายวันเกิดครบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
      พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดกาญจนบุรี
      กำหนดการพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562