โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 24

โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 24 อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a24478

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25 ม.ค. 2562 ] - [ ผู้อ่าน : 16928 ]

โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 24
 
อบรมระหว่างวันที่  24 มีนาคม – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

 
      เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

     โครงการ อบรมสามเณร “มัชฌิมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียนทีผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ(Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 
     1. เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ)
 
     2. ผ่านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ภาคปกติ
 
     3. มีอายุ 14 ถึง 18 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)
 
     4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
 
     5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพสามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
          นั่งพับเพียบเป็นเวลานานและมีน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
 
     6. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
 
     7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
 
     8. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน
           โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
 
      9. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
 
     10. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
 
     11. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสุตรการอบรมฯ
 
     12. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบลอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
 
     13. สามารถท่องคำขานนาคได้ ดาวน์โหลดเอกสารคำขานนาคที่นี่

.
    คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น
    “และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”

 
วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค
 
     นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช) ณ ห้องสัมมนา SPD 2E ชั้นล่าง สภาธรรมกายสากล ในเวลา 13.00-16.00 น. ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องทำขานนาคมาให้พร้อม เพื่อทำการสอบท่อง)
.
     ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 3   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562
 
     ครั้งที่ 2  วันอังคาร (วันมาฆบูชา) ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
 
     ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 24   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
 
     ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 3     เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2562
 
     ครั้งที่ 5  วันอาทิตย์ ที่ 10  เดีอน มีนาคม   พ.ศ. 2562
 
     ครั้งที่ 6  วันอาทิตย์ที่ 17   เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2562
 
*** ถ้าเต็มจำนวนก่อน จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนดไว้ ***


หลักฐานการสมัคร
 
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ
    2. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
    3. ค่าลงทะเบียน (สำหรับเป็นค่าชุด และอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการอบรม ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)


กำหนดการอบรม

    วันเข้าวัด        วันเสาร์ที่ 23   มีนาคม พ.ศ. 2562
 
    วันปลงผม      วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์
 
    วันบรรพชา    วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
 
    วันฉลองสามเณรใหม่    วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
 
    กิจกรรมธรรมยาตรา     วันพุธที่ 24 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
 
    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    วันเสาร์ที่ 27 เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
    สิ้นสุดการอบรม      วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 083-4433000, 086-0776000, 092-7792000
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย 2564
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
      โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25
      โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6
      โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564
      โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
      โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน 2564
      โครงการบรรพชาและอุปสมบท​หมู่ วัน​คุ้มครอง​โลก​ 2564
      กำหนดการวันมาฆบูชา 51 ปี วัดพระธรรมกาย
      พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์
      กำหนดการงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ (ออนไลน์) ผ่าน ZOOM
      ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related