คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Earth Day

วันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่อง วันคุ้มครองโลก "Earth Day" มีความสำคัญอย่างไร เราจะอธิบายกิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมทำกันอย่างไร เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Aj. Sebastian Copija https://dmc.tv/a16427

บทความธรรมะ Dhamma Articles > คําคมภาษาอังกฤษ
[ 17 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 39928 ]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Earth Day วันคุ้มครองโลก
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน Earth Day

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) & Aj.Sebastian Copija
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English 

ประโยคภาษาอังกฤษ

 
     วันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่อง วันคุ้มครองโลก "Earth Day" มีความสำคัญอย่างไร เราจะอธิบายกิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมทำกันอย่างไร เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Aj. Sebastian Copija
 
     This day is a very important day because it reminds us how much Earth is being destroyed by humans and how everyone can save the world.
The "Earth Day" is also known as "Save the World Day".
 
     วันคุ้มครองโลกมีความสำคัญมาก เพราะได้ย้ำเตือนให้เรารู้ว่าโลกถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์มากแค่ไหน และทำอย่างไรทุกๆคนจะสามารถช่วยกันรักษาโลกไว้ได้
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Earth Day แปลว่า วันคุ้มครองโลก
 

Earth Day = วันคุ้มครองโลก
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Earth Day"
 
  
     Then, we can talk about the problems faced on Earth today.
For example, this world faces various pollution problems.
Also, forest destruction has caused people to face storms or flood disasters unexpectedly and lose their properties.

For these reasons, a group of people who came together to raise awareness about the importance of saving the world from all natural environment problems.
 
เนื่องจากโลกในวันนี้ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ป่าได้ถูกทำลายเพราะมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มนุษย์สนใจและตระหนักถึงความสำคัญที่ช่วยกันคุ้มครองโลกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Pollution แปลว่า มลภาวะ
Disaster แปลว่า ภัยพิบัติ
Property แปลว่า ทรัพย์สิน
Aware แปลว่า ตระหนัก

 
 
Earth Day = วันคุ้มครองโลก
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Earth Day"
 
 
     The World Buddhist Sangha Youth (WBSY) agreed to appoint April 22nd to be the Save the World Day under the slogan "Clean the World, Clean the Mind".
 
จึงได้ตกลงที่จะกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกๆปีเป็นวันคุ้มครองโลก ภายใต้สโลแกนว่า "Clean the World, Clean the Mind"

     This is because the most valuable resource is a person's mind.
Everyone's mind should be saved by the Lord Buddha's Dhamma, so that it will become pure and free of defilements such as greed, lust, anger and delusion.
 
     ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดก็คือ "จิตใจของมนุษย์" จิตใจของมนุษย์ควรจะได้รับการคุ้มครองโดยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จิตใจของมนุษย์จะได้บริสุทธิ์ และเป็นอิสระจากกิเลส คือ รัก โลภ โกรธ หลง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Resource แปลว่า ทรัพยากร
Pure แปลว่า บริสุทธิ์
Defilemen แปลว่า กิเลส

 
 
Earth Day = วันคุ้มครองโลก 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Earth Day"
 
 
     These defilements always manipulate humans subtlely and foce them to think, speak and do wrong or evil thing.
The doers in return receive the harsh consequences of those actions.
 
     กิเลสเหล่านี้คอยทำให้มนุษย์ คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ไม่ดีเสมอๆ ดังนั้น ผู้ที่ทำจะต้องได้รับผลนั้นกลับมาเป็นหลายๆ เท่าเลยทีเดียว
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Manipulate แปลว่า ควบคุม มีอิทธิพล
Doer แปลว่า ผู้ทำชั่ว
  
 
Earth Day = คุ้มครองโลก
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Earth Day"
 
 
     Then we can talk about the solution.
Many projects in Thailand were established to save the world from bad things caused by humans and to revive morality in the world once again.
Projects include the 100,000-monk Mass Ordination Nationwide Project.
and 1,000,000 Upasika Kaew Mass Training Worldwide Project.
 
     เพื่อที่จะคุ้มครองโลกจากสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในมนุษย์ ในประเทศไทยมีโครงการเกิดขึ้นมากมาย เพื่อพัฒนาศีลธรรมให้กลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง เช่น โครงการบวชพระ 100,000 รูป ทั่วประเทศ และบวชอุบาสิกาแก้ว 1,000,000 คน ทั่วโลก
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Establish แปลว่า ก่อตั้ง
Ordination
แปลว่า การบวช
Nationwide
แปลว่า แพร่หลายทั่วประเทศ
 
     These projects will change societies and humans for the better.
They will also create good things that will make doers calm, peaceful, joyful and happy, following the Lord Buddha's teaching that "Don't do evil things, do good things and make your mind clear."

 
     โครงการนี้เปลี่ยนแปลงสังคมและมนุษย์ในทางที่ดี หนทางนี้จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น และจะทำให้ผู้ที่ทำชั่วสงบลง และมีสันติภาพ
 
     If people do this, their minds will be ashamed to do bad things and will fear the consequences of bad deeds in this life and next lifetimes.

     ถ้าผู้คนทำได้อย่างนี้ใจของพวกเขาจะดีขึ้น ดังนั้น พวกเขาจะมีความละอายที่จะทำชั่ว และกลัวต่อผลแห่งความชั่วที่จะตามมาทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Ashamed แปลว่า ละอาย
Consequence
แปลว่า ผลลัพธ์
Lifetime
แปลว่า ชั่วชิวิต
 
 
Earth Day = วันคุ้มครองโลก 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Earth Day"
 
 
     They will be changed for the better and will turn to spread their love and good-will to other people and environments.
This is the real victory that humans seek.
When that day comes, the whole world will be actually saved by the Dhamma in people's minds.

 
     พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และขยายความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น นี่เป็นชัยชนะที่แท้จริงสำหรับมวลมนุษยชาติที่ตามหามาตลอด เมื่อวันนั้นมาถึงทั่วทั้งโลกจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงด้วยธรรมะในหัวใจของมนุษย์เรา
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Victory แปลว่า ชัยชนะ
Whole แปลว่า ทั้งหมด

For the activities, can you tell me what do Buddhists usually do on that day?
 
ปกติแล้วชาวพุทธทำอะไรกันในวันคุ้มครองโลก เราสามารถตอบได้ดังนี้ว่า

     Normally, Buddhists will do sangha dana, we know the sangha dana is fruitful especially when offering to the community of monks.

 
ปกติแล้วชาวพุทธจะทำสังฆทาน เพราะเรารู้ว่าสังฆทานที่ให้ผลยิ่งใหญ่ เพราะเราถวายทานแก่หมู่สงฆ์
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Fruitful แปลว่า อุดมสมบูรณ์
Community of Monks แปลว่า สงฆ์หมู่ใหญ่


ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "วันคุ้มครองโลก"


Let's come together to save the world
เรามาร่วมกันคุ้มครองโลก
 
 
รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 

รับชมคลิปวิดีโอEARTH DAY
ชมวิดีโอEARTH DAY   Download ธรรมะEARTH DAY
 
 
 
 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 

http://goo.gl/gC4LCQ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Tips For vocab learning
      English Proverbs #2
      English Proverbs #1
      Short Life, Long Life อายุสั้น อายุยืน
      More Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมาก
      For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่น
      Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้
      Merit & demerit are the only things we can take with us
      No Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูด
      คำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆ
      It’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบัน
      คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation
      Youth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร